İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.11.2023 ALINAN KARARLAR

03.11.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2023 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  2. 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği Katı atık bertaraf ücreti, atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi veya bertaraf edilmesi gibi hizmetlerin maliyetlerini karşılamak amacıyla ödenen bir ücret olduğundan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Atık Su Alt Yapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesis Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ gereği ücretler su idareleri tarafından toplanıp ilçe belediyelerine aktarıldığından dolayı Belediyemize ait su aboneliklerinden katı atık ücretinin alınmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi. 
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) bendi gereğince belirlenmesi gereken 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi’nin; - Belediyemize bağlı Müdürlüklerin Gelir Ücret Tarifesine ait talepleri doğrultusunda hazırlandığı, - Gelir ve ücret kalemlerine, ilgili mevzuatında tanımlandığı şekliyle yer verildiği, Bu tespitlerin ışığında; Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Üçüncü Bölüm Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 58. maddesince; “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir." hükmü gereğince; aynı maddenin 3. Alt bendinde belirtilen 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu bentte yer alan 20 TL’den az; 800 TL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir; dendiğinden Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma ücretinin 500,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  4. Belediyemiz 2024 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 
  5. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 13 ve 16 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00 m ve Yençok=12.00 m kitle nizam yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanında yer alan taşınmazlar için batısından 8.75 m diğer yönlerden 5.00 m çekme mesafesi ve Emsal=1.50 Yençok=20.50 m (6 kat) yapılaşma koşulları olan Konut Alanı, Trafo alanı ve Otopark Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.