İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür
İBRAHİM METİN BAŞER
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

  • Planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak amacı ile İmar Mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların; halihazır haritalarını yapmak veya yaptırmak,
  • İmar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını yapmak veya yaptırmak, hedeflenen genel gelişme uygun olarak imar planlarını yapmak veya yaptırmak,
  • İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılması, imar planlarını uygulamak, ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaata başlanacak her türlü yapıya imar durumu belgesi düzenlenmesi,
  • Her türlü yapı ile ilgili inşaat ruhsatı, kazı ve yıkım izinlerini düzenlemek, mevcut yapılarda oluşabilecek tadilat ruhsatı taleplerini karşılamak, deprem yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun afete dayanaklı binalar yapılmasını sağlamak,
  • Kaçak inşaatları ve şikayetleri denetleme çalışmaları ve subasman vizelerinin, sığınak kontrollerinin yapılması,
  • Mail-i inhidam raporu tutulacak binaların tespiti, sokak yön levhalarını yer ve bakım tespiti, numarataj çalışmalarının yapılması, sorunlu binaların ve hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması,
  • Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu ile koordineli olarak tescilli kültür varlıklarının korunması çalışmalarını sürdürmek. 

Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ( EN GEÇ )

1

İmar Durumu

(İmar Durumu Birimi)

 

Müracaat, Tapu Fotokopisi, Aplikasyon Krokisi, Kanal Kodu, Web Tabu, Kentsel Dönüşüme Giriyorsa Tespit Formu, Tapu Sahibi yada Vekâletname Sahibi Başvurabilir.

 

7 İş Günü

 

 

 

2

 

 

İmar Planı Tadilatı

(İmar Durumu Birimi)

(Teknik Komisyon)

Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi, Aplikasyon Krokisi, Parsel Çapı, Müellif Karnesi, Oda Sicil Belgesi, Ayrıntılı Plan Açıklama Raporu, Plan değişikliğine İlişkin 1/1000 onaylı Pafta, 1/1000 Sayısal8NCZ, PLT, DXF, TIFF), 1/5000 Kullanım kararını Gösteren onaylı Pafta, Planlama Alanının Fotoğrafı, İmara Esas Jeo/Jeoteknik Etüt, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Eklerine Uygunluğu, Tescilli Yapılarla İlgili Kurul/ Komisyon Kararı, Varsa İmar Durumu, Varsa İnşaat Ruhsatı, Varsa Yapı Kullanma Belgesi, Kurum Kuruluşlardan Veri/ Görüş, Değişecek Sos. Tekn. Altyapı İçin İlgili Kuruluşlardan Görüş, Taahhütname,  Makbuz

 

 

 

Müracaat Edildiği Tarihi Takip Eden İlk Meclis Toplantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsat Birimi)

Yapı Denetim Evrakları: Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Yapıya İlişkin Bilgi Formu, Yapı Denetim Kuruluşunun Taahhüt, Yapı Denetimi İzin Belgesi, Yapı Den. ve Kontrol El.nın İkametgahı, yapı Denetim Yetkilisinin Noter Onaylı Yetki Belgesi

Genel Evraklar: Arsa Vasıflı Güncel Tapu-Takyidatlı, Kentsel Dönüşüm Evrağı, İmar Durum Belg.(ASLI) Yol Kotu Kanal Kotu Tut., Kadastro Çapı ve Aplikasyon Krokisi,  Harita Aplikasyon ve Subasman Bel. Mal Sahibinin Vergi Dairesi , Numarası ve T.C., Müteahhidin Vergi Dairesi , Numarası ve T.C., Mal Sahibi/Müteahhitlik Sorumluluk Taahhütnamesi, Müteahhitlik  Taahhütnamesi, Yapı Sahibi ile Müteahhit arasındaki İnşaat Sözl.(Noterden), Müteahhidin Ticaret Odası Kaydı(ASLI), Damga Vergisi Makbuzu(Sözleşme sonrası), Yapı Denetim Hizmet Bedeli Dekontu Aslı, Emlak Beyan Sureti (Tüm tapu iştirakçileri için), Sit alanında ise Kurul Kararı(Gerekiyor ise), Şantiye Şefi-Müteahhit Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve T.C., Subasman Taahütnamesi, Proje Kontrol Formu, Numarataj Üst Yazı(Köyden Mahalleye Dönen Yerleşimlerde.

Projeler: Mimari proje (6 TK)CD leri ile Birlikte, Betonarme Proje, Statik Hesaplar, Sıhhi Tes. Proj, Kalor. Isıtma Soğutma Proj,, Isı Yalıtım Raporu,Asans. Avam Prj. Elektrik Projesi, Elektrik Asansör Avan Projesi, Zemin Etüt Raporu, Harita Mühendisi Taahütname, Proje kontrol formu (Proje ve Uygulama Denetçileri Tarafından  İmzalı), Büro Tescil Belgeleri, Harçlar

Bağımsız Bölüm Listesi -Bağımsız Bölüm Analizi: Ruhsat ve Otopark Harçları, Efeler Belediyesi Alt Yapı Katılım Bedeli, Aski Alt Yapı Katılım Bedelleri, BŞB Yol Teknik Altyapı Bedeli (12 m. den büyük caddeler için), Kazı ruhsatı, Büyükşehir Hafriyat - Taşıma Evrakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Gün

 

 

4

 

 

Ruhsat Yenileme

 (Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname , Güncel Tapu Fotokopisi Takyidatlı, İmar Durumu(1 Yıl Geçerli), Tüm Kat Maliklerini Belirten Tapu, Dökümü ve Kat Maliklerinin Muvaffaktı, Fenni Sorumlu ve Proje, Müellifleri Tarafından Yapının Projeye Uygunluğunu Belirtir Rapor, Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Yibf Numarası Belirtilmiş), Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi, Yapı Denetcisi ve Kontrollerin İkamet Belgeleri, Müteahhit Sorgulama (Yambis), Şantiye Şefi Taahhütnamesi, Ruhsat ve Otopark Harçları ( Plan Proje Tasdik Harcı),Makbuz

 

30 Gün

 

5

Tadilat Ruhsatı

 (Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi-Takyidatlı,  Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini  Belirten Tapu Dökümü ve Kat   Maliklerinin Muvaffaktı,  Tadilat Konusunu İçerir Mimari Proje, Tadilat Raporu, Makbuz   

 

30 Gün

 

6

 

Tamirat İzni

Dilekçe ve Gerekiyorsa Vekâletname,  Tapu Fotokopisi, Gerekiyorsa Tüm Kat Maliklerini  Belirten Tapu Dökümü ve Kat  Maliklerinin Muvaffaktı,  Tamirat Konusunu İçerir Çizim ya da Belge,  Fenni Sorumlu Atama / Kabul Belgesi, Kurum Kuruluşlardan Veri/ Görüş,  Makbuz

 

15 Gün

 

7

Zemin Etüdü Yerinde

Kontrol

(Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe, Yapı Yeri Ölçü ve Kot Krokisi, Tapu  Fotokopisi, İmar Durumu

 

 

15 Gün

8

Röleve Tasdiki

(Yapı Ruhsat Birimi)

Dilekçe, Tapu Fotokopisi, Röleve  Projesi, Mevcut Binayı Gösteren Yapı Yeri Ölçü ve Kot Krokisi

30 Gün

 

 

 

9

 

 

Yapıya İlişkin Bilgi

Formu İnceleme

(Yapı Ruhsat Birimi)

Y.İ.B.F.,YDK Sözleşmesi, YDK Taahhütnamesi, Yapı Denetim Hizmet Bedeline Ait Dekont, Damga Vergisi Dekontu,  Proje Müelliflerine Ait Mesleki Oda Belgeleri, Mimar ,İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Geoteknik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Müteahhide Ait Belgeler, Ticaret Odası Belgesi, Vergi Levhası, Kat Karşılığı Düzenlenmiş İnşaat Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi (Müteahhit Firma), İmza Sirküleri (Müteahhit Firma), Noter Taahhütnamesi (Müteahhit Mal Sahibi İse), Şantiye Şefine Ait Belgeler, Meslek Oda Belgesi, Hizmet Sözleşmesi

 

 

 

10 İş Günü

 

10

Zemin İyileştirme

Yerinde Kontrol

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe, Islah Raporu, Islah Projesi, Kontrol Raporu.

Taban Alanı 500,00m2  lik  Alandaki Hizmetin Tamamlanma Süresi

Taban Alanı 1000,00m2  lik  Alandaki Hizmetin Tamamlanma Süresi

10 İş Günü

20 İş Günü

 

 

11

 

Temel Demir Montajı Yerinde Kontrol

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe, Kalıp Ve Demir İmalatı Kontrol Tutanağı, Çelik Çubuk Çekme Deney Sonucu, Demir Faturası Veya İhzaratı, Toplam Demir İhtiyacı Tutanağı, Temel Kazısının Ve Zemin İyileştirmesinin Zemin Etüdüne Ve  Projesine Uygun Yapıldığına Dair Yazı (Geoteknik-Jeoloji-Jeofizik Mühendisi Tarafından Hazırlanan Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan), Zemin İyileştirmesinin Kontrolüne İlişkin Tutanak

 

 

7  İş Günü

 

 

 

 

12

 

 

Yapı Denetim Hizmet

Bedelinin Ödenmesi

(Yapı Denetim Birimi)

 

 

 

Dilekçe, Hak Ediş Raporu, Dekont (Yapı Denetim Hizmet Bedeli),Müteakip Bölüme Ait Dekont (Yapı Denetim Hizmet Bedeli), Fatura Aslı, Son Durum Tespit Tutanağı, İhrazat Raporu, Laboratuar Faturası, Beton Döküm Kontrol Tutanakları (Hak Edişe Konu Olan Bölüm) Kalıp Demir Kontrol Tutanakları (Hak Edişe Konu Olan Bölüm), Beton Basınç Dayanım Raporu, Çelik Çubuk Çekme Deney Raporu, Personel Bildirgesi, Mimari Kontrol Tutanağı, Elektronik Kontrol Tutanağı, Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı, Demir Kontrolü-Temel Üstü Kontrolü-Kaba İnşaat Kontrolü-Isı Yalıtım Kontrolü, Temel Topraklama Tutanağı, Demir Numune Alma Tutanağı, İşyeri Teslim Tutanağı, Maaş Bordrosu, Damga Vergisi, Ruhsat Fotokopisi

 

 

 

 

7  İş Günü

 

13

İnşaat Seviye Tespit

Tutanaklarının

 Tespit Ve Onayı

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe, Seviye Tespit Tutanağı Örneği, Yıl Sonu Fesih Geçici Durdurma İzin Belgesi İptali, Denetim Elemanları Değişikliği

10 İş Günü

14

Yapı Genel Kontrol

(Yapı Denetim Birimi)

Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Tapu, SGK Yazısı, Enerji Kimlik Belgesi, Röleve  Projesi, Altyapı Katılım Payları, Yapı Denetim Raporu, İş Bitirme Belgesi.

7  İş Günü

 

15

Yapı Kullanma İzin Belgesi

(Yapı Kullanma İzni Birimi)

Dilekçe, Gerekiyorsa Vekâletname, Tapu, Kimlik Fotokopisi.

10 İş Günü

16

İş Bitirme Belgesi

 (Yapı Denetim Birimi)

 

Dilekçe, İş Bitirme Belgesi, Mimari Uygunluk Rapor, Statik Uygunluk  Raporu, Elektrik Uygunluk Raporu, Mekanik Uygunluk Raporu

15 İş Günü

17

Yapı Sertifikası

(Yapı Denetim Birim)

 

Dilekçe, Onaylı İş Bitirme Belgesi, Binaya Düzenlenen İlk Yapı Kullanma İzni Belgesi

7 İş Günü

 

18

Talep ve Şikayetler

(Yapı Kullanma İzni Birimi)

Dilekçe, Talep ve Şikayet Konusunu İçerir Çizim ya da Belge, Fotoğraf , Güncel Tapu, Kimlik Fotokopisi

30 İş Günü

 

19

Suret Verilmesi

(Ruhsat, Proje, Yapı

Kullanma İzni)

(Tüm Birim Kayıtları)

Dilekçe, Makbuz

 

1 İş Günü

20

Arşiv Dosya İncelemesi

 

Dilekçe, Eksper Ya Da Bilirkişi Atama Yazısı

7 İş Günü

21

Her Türlü Yazışma

 

Dilekçe (Konuyu İçerir)

15 İş Günü

 

                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

     İlk Müracaat Yeri        :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                              İkinci Müracaat Yeri    :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

     İsim                             : İBRAHİM METİN BAŞER                                                                 İsim                               :  

     Unvan                          : İmar ve Şehircilik Müdür V.                                                             Unvan                           :  

     Tel                               :  444 80 09                                                                                    Tel                                 :  444 80 09

     Fax                               :    -                                                                                               Fax                                :   -

     e-posta                       :                                                                                                      e-posta                         :  

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

imarvesehircilik-yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.