İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür V.
Sinan YILMAZ
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Efeler Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve üst yönetimin belirleyeceği esaslar çevresinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı bütçesine uygun, Başkanlık makamının emir direktifleri doğrultusunda görevleri şunlardır;

Belediyemizde iş ve hizmetler için kullanılan (yedek parça, demirbaş, aydınlatma, basılı evrak, kırtasiye vb.) ihtiyaçların piyasadan en ucuz, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet etmek suretiyle, piyasa araştırması yapılarak ve teklifleri toplanılarak temin edilmektedir

Mal ve malzeme alma ile ilgili tüm işlemler yürütülür. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, istenilen zaman ve şekilde temin ederek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılar, satın alma plan ve program çerçevesinde alımların gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Taşınır mal işlemlerinde malzeme stok kodlarının girişinin takibi ile stok kontrollerinin ve malzeme sayımları zamanında yapılması, işlemlerinin kontrol ve takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanır. Satın alınan malzemelerin, ihtiyaç sahibi olan müdürlüklere, birimlere dağıtımını yaparak ve malzemelerin korunması sağlanmış olur.

Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun malzemelerin kullanılmasının temin edilmesi ile tüm yedek parçaların istenilen kalitede olup olmadığının kontrol edilerek işlemleri yapılır. Malzeme giriş çıkış takip işlemleri olarak satın alma taleplerinin karşılanıp, kontrol ve takipleri yapılarak sonuçlandırılır.

Satın alınacak malzemelerle ilgili teknik ve idari şartnamelerin uygunluğu araştırılır. Satın alma mevzuatını yakından izleyerek, 4734 sayılı Kamu ihale kanununa uygun hareket ederek satın alma işlemlerinin kanunlara uygunluğu sağlanır. 

Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Gereği Yapılan; Açık İhale, Belli İstekliler, Pazarlık Usulü ile Yapılan İhale İşlemleri

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

10. maddesine gereği; İhaleye katılımda yeterlilik kuralları aşağıda belirtilmiştir.

1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazatesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. Standart forma uygun telkif mektubu,
5. Geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
6.Şekil ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
9.Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
11. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler
 12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin

belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler, yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler, toplam ciroyu gösteren gelir tabloları,
14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
*İş Deneyim Belgesi                           
15. Makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ve kapasite raporu                  
16. Kalite ve Standartta İlişkin Belgeler

 

4734 sayılı kanunun 13. maddesi gereği; açık ihalelerde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformundan) ihale tarihinden en az 7-40 gün önce
ilan süresi 
 İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün,
 Tebliğler EKAP üzerinde elektronik ortamda yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

Ayrıca; ihalelere yönelik itirazlar sonucunda ihalelere yönelik başvurular hakkındaki yönetmelik gereği süreler belirtilmiştir.
 
 4734 sayılı kanunun 13. maddesi gereği; açık ihalelerde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformundan) ihale tarihinden en az 7-40 gün önce ilan süresi                            İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün

 

Tebliğler EKAP üzerinde elektronik ortamda yapılacaktır.
Ayrıca; ihalelere yönelik itirazlar sonucunda ihalelere yönelik başvurular hakkındaki yönetmelik gereği süreler belirtilmiştir. 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri      : Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                   

İsim                            : Sinan YILMAZ                                                                 

Unvan                         : Destek Hizmetleri Müd. V.                                   

Adres                          : Efeler Belediyesi                                                                 

Tel                               : 0 256 444 80 09                                                              

Fax                              : 0 256 226 80 09                                                               

e-posta                       : efemasa@efeler.bel.tr                                           

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

20170122172234_gelen-giden-evrak-semasi 20170129170102_kamu-mali-yonetimi 20170129170206_tasinir-kayit-kontrol-yetkilisi 20170129170206_tasinir-kayit-kontrol-yetkilisi (1) DHM-Yonetmelik gerceklestirme-gorevlisi-is-akis-semasi-20170129165314 ihale-akis-semasi-20170129165618 is-akis-semasi-20170129165727 kamu-ihale-kanunu-20170129165844 kamu-ihale-sozlesmeleri-20170129165956
©2023 Efeler Belediyesi.