İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür
Kenan HIDIROĞLU
Telefon 0 256 444 80 09 – 1313
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 • Belediyemizde istihdam edilen 657 sayılı DMK ile 4857 sayılı iş kanununa tabi personelin atama, terfi, nakil, izin, disiplin, sicil ve personelin her türlü mali ve özlük işlemlerini yürütmekle görevlidir.
 • İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Stratejik planını hazırlamak.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait istatistiki bilgileri çıkarmak.
 • Bakanlar kurulunca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre tespit edilmiş olunan Norm Kadro Standartlarına uygun olarak Belediyenin Memur ve İşçi Norm Kadrosunu hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
 • Norm Kadro Standartları çerçevesinde Tüm Müdürlük ve Personelin görev yetki ve çalışmalarını tanımlayarak Belediye Meclisine sunmak.
 • Belediyemizde ilk defa 657 Sayılı yasaya tabi olarak görev alacak personel için (Bütçe yeterli olduğunda) mevcut kadrolar ilan edilerek KPSS sınavına katılanlardan sınavla eleman almak Kurumumuza müracaat eden personelden ataması yapılacak olanların işe giriş evraklarını tamamlatmak ve atama işlemlerini sonuçlandırarak sicil numarası vermek.
 • Başarılı Aday Memurların Asalet onaylarını, Müdürlüklerin teklifi üzerine almak, başarısız adayların kayıt kapama işlemlerini yapmak. 28
 • Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet, 2.görev, terk değiştirme, silâh altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.
 • Müdürlüklerden gelen kadro teklifleri ile kadro derece değişikliklerini inceleyerek Meclis kararı alınmak üzere Meclise havalesini ve yeni kadroların ihdasını sağlamak.
 • Yıllık özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme cetvellerini hazırlayarak Valilik Onayına sunmak.
 • Takdirname, Teşekkür, Ödül, Görevden çekilme, Disiplin Cezaları, göreve son verme ve Görevden Uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
 • Üst Yönetici ve Birim Müdürü Kadrolarına atanan Memurların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu Maddesi gereğince atamalarını Belediye Meclisine sunmak.
 • Memur ve işçi personelin emeklilik ve borçlanma tescil işlemlerini yapmak.
 • Memur Kütüğünü düzenlemek, memura kimlik kartı vermek
 • Memur ve işçi personel maaşları için gerekli tüm çalışmaları yapmak.
 • Memur ve işçi Personel için Sosyal güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurlarından suç işleyenlerin cezalandırılması için Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları Yönetmeliğini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak ve Yerel Gazetede ilan etmek.
 • Sicil dosyalarını teslim almak ve başka kurumlara devretmek, muhafazasını sağlamak
 • 6111 Sayılı Torba kanun gereğince 8 yıl disiplin cezası alamayan personeli takip ederek 1 kademe ilerlemesinden faydalanmasını sağlamak.
 • Yıllık, Mazeret, Hastalık, Aylıksız İzin Onaylarının alınmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Kesenek iadesi ile emeklilik ikramiyesi tahakkuk işlemlerini kontrol etmek. Hizmet Cetveli çıkarmak.
 • Görevden istifa eden personel hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. Mad. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Görevli personelin pasaport işlemlerini yapmak.
 • Personelin Mal Beyannameleri 0 ve 5 yıllarda doldurtmak ve sicil dosyasında saklamak.
 • İşçi alımına ilişkin yürürlükteki mevzuata göre (Özürlü ve Eski Hükümlü dahil) iş ve işlemleri yürütmek.
 • Sınavı kazanan işçi adayların işe giriş evraklarını tamamlatmak. Başkanlık Onayı ile göreve başlatılmasını sağlamak.
 • 1475 Sayılı yasa 14.maddesi ve 4857 Sayılı Yasa geçici 6. Maddesi ve Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi gereği kıdem tazminatı işlemlerini yapmak, ödenmek üzere ilgili birimlere göndermek.
 • işe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş Akitleri fesih edilen işçiler için gerekli formlar düzenlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.na, Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve 10 gün içinde İş Kur'a göndermek.
 • İzin kurulunca işçilerin yıllık izin Cetvellerinin hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak.
 • Memur ve işçi personelin Müdürlükler arası görevlendirme işlemlerini yapmak.
 • Toplu iş Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • İşçilerin adli davaları ile ilgili olarak Hukuk işleri Müdürlüğüne ve Mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak.
 • İşçi Disiplin Kurulu oluşturmak ve kurul tarafından alınan kararları ilgililere tebliğ etmek.
 • Belirli süre hizmet akitleriyle çalışan geçici işçi personelin giriş ve çıkışlarını yapmak, Hizmet akdi yapıldıysa akit sürelerinin bitiminde gerekli işlemleri yapmak.
 • Müdürlüklerde gelen işçi puantajlarının kontrolünü yapmak, maaş bordrolarını oluşturmak ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Sözleşmeli personel maaşlarını yapmak ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Belediye çalışanlarının talep ve şikayetlerini tespit ederek belediye üst yönetimine sunmak.
 • Orta ve Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin staj başvurularını almak, başlatmak ve gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Hizmet içi eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Aday Memurlar için eğitim İşlemlerinin yapılmasını sağlamak. 29
 • Kurum içinde görev yapan memur personelin Mahalli İdareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince gerekli işlemleri yürütmek.
 • Zabıta ve İtfaiye Yön. gereği eğitim işlemlerinin ilgili Müdürlüklerce yapılmasını sağlamak.
 • Belediye personelinin Motivasyonunun yükseltilmesi için çalışmalar planlamak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla etkinlikleri düzenlemek.
 • Belediye çalışanları ve birimleri arasında koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesi çalışmaları yapmak

Hizmet Standartları

SIRA NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Nakil Talebi

Nakil Gelen

Nakil Giden

Dilekçe

Hizmet Belgesi

Kurum Yazısı

Yasal Süresi 3071 sayılı Dilekçe Ka. Ger. 30 gün

15 Gün

15 Gün

2

Açıktan Atama Talebi

Dilekçe

15 Gün

3

İş Talebi

Dilekçe

CV

15 Gün

4

Staj Talebi

Dilekçe

Öğrenim Belgesi

15 Gün

5

Hizmet Belgesi Talebi

Dilekçe

Müdürlük Yazısı

1 İş Günü

6

Yeşil Pasaport Talebi

Dilekçe

Fotoğraf

Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü

7

Çalışan Personelimizin Dilekçeleri

Dilekçe

Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü

8

Şikâyet istek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe

 

15 Gün

9

Maaş Bordrosu

Dilekçe

1 İş Günü

10

Kamu Kurumlarından Gelen Yazılar

-------------------

5 İş günü

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi eksiksiz belge ile yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :                                                                                       

İsim                       : Kenan HIDIROĞLU                                                             

Unvan                    : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü                             

Adres                     : Efeler Belediye Başkanlığı                                        

Telefon                   : 0 256 444 80 09 (Dahili 1313)                                      

Faks                       : 0 256 226 51 79                                                           

e-posta                  : efemasa@efeler.bel.tr                                          

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

20170129210024_etik-davranis-ilkeleri-ile-basvuru-usul-ve-esaslari-hakkindaki-yonerge 20170129210428_kamu-gorevlileri-etik-davranis-ilkeleri 20170129210638_kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi HATA VE USULSÜZL. BİLD. YÖNERGESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ insan kaynakları performans SÖZL. PERS. YÖNERGESİ
©2023 Efeler Belediyesi.