İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

Zabıta Müdürlüğü

Müdür
Ahmet BAŞURGAN
Telefon 0 256 444 80 09 – 1303
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

 • Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
 • Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
 • Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
 • Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
 • Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
 • Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
 • Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
 • Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,  
 • Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaktır. 


Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri : 

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,  
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,  
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,  
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,  
 • Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken,izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak,
 • İş yerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iş yeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,
 • Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, 


 İmar ile ilgili görevleri 

 • İmar Müdürlüğü kaçak inşaat ekibine iki memur görevlendirip, zaman zaman ekip ile yardımcı olmak,  

 
 Sağlık ile ilgili görevleri  

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,
 •  Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,  
 • Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,  
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak 


Sorumluluğu 

 • Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle,   hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur 

Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Efeler Belediyesi 444 80 09 Numaralı Telefon ile Yapılan Talep ve Şikâyetler

1.Şikâyetçinin adı-soyadı,

2.Şikâyet konusu,

3.Şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi,

4.Şikâyet sahibinin adresi, telefon numarası

24 Saat

2

E-posta Yoluyla Yapılan Talep ve Şikâyetler

 

1.e-posta ilgilisinin adı-soyadı

2.Şikâyet veya talep konusu,

3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres

4.Cevap verilmesi istenen e-posta adresi

15 gün

3

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Aracılığı ile Yapılan Talep ve Şikâyetler

1. İlgilinin adı-soyadı

2.Şikâyet veya talep konusu,

3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres 

10 gün

4

Bilgi Edinme Başvuruları

1. İlgilinin adı-soyadı

2.Şikâyet veya talep konusu,

3.Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres 

15 gün

5

Vatandaşımızın, Zabıta Görev ve Yetki Alanı İle İlgili Talep ve Şikâyet Dilekçeleri

3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü

Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe

1.Dilekçede şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası

2.Şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın adı-soyadı, adres ve telefon bilgileri

3.Şikâyet yerinin kapsamlı adres bilgileri ve şikâyet konusuna ait bilgi ve belgeler veya

talep konusunda geniş bilgi ve belgeler

30 gün

 

 

6

Satış, Stant, Tanıtım, Konser, Kampanya Talepleri

3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe,

Dilekçe sahibinin T.C. Kimlik Numarası ya da kuruluşların müracaat yazılarının tetkiki

3 Gün

7

Sıhhi İşyeri Ruhsat Müracaatları    (Gerçek Kişiler İçin)

1.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı

2.Tapu-İskân Ruhsatı-Kira Kontratı Aslı

3.Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Kayıt Belgesi

4.Vergi Levhası

5.Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

6.İkametgâh-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7.Ustalık Belgesi (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)

8.6 Kg. Yangın Sönd. Tüpü Fatura Fotokopisi

9.İmar Plan Örneği

10.İtfaiye Raporu (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)

1 Gün

Sıhhi İşyeri Ruhsat Müracaatları    (Şirket İçin)

1.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı

2.Tapu-İskân Ruhsatı-Kira Kontratı Fotokopisi

3.Ticaret Odası Kayıt Belgesi-Sicil Tasdiknamesi

4.Vergi Levhası

5.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Sorumlu Kişinin)

6.İmza Sirküleri-Ana Sözleşme-Sicil Gazetesi

7.6 Kg. Yangın Sönd. Tüpü Fatura Fotokopisi

9.İmar Plan Örneği

10.İtfaiye Raporu (Faaliyet Konusuna Göre İstenebilir)

8

2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselere Ait Ruhsat Müracaatları

1-Başvuru Beyan Formu (Ruhsat Bürodan Temin Edilecek)

2-Şahıs ise: Kimlik Fotokopisi

    Şirket ise: Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Kaydı, İmza

    Sirküleri

3.Mülkiyete İlişkin Belge (Malik ise tapu, kiracı ise tapu, kira

    sözleşmesi)

4.İmar Durumu (İskân Ruhsatı, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma

   İzin Belgesi veya Yerine Geçebilecek Uygun Görüş Yazısı)

5.Vergi Levhası, Oda Kayıt Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi)

6.Ustalık Belgesi (Ticaret Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)

7.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Görüşü (ÇED, Emisyon

   Deşarj, Atık Yağ vb.)

8.Kapasite Raporu yoksa Ekspertiz Raporu, o da yok ise

    Yazılı Beyan

9.Vaziyet Planı (İşyerinin Basit Krokisi)

10. Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı

11.İtfaiye Raporu

5 Gün

9

Umuma Açık Eğlence Yerleri Ruhsat Müracaatları

1.Vergi levhası

2.Oda Kayıt Belgesi

3.Esnaf Sicil Tasdiknamesi

4.Kira Sözleşmesi

5.Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi

6.Kimlik Fotokopisi

7.Fotoğraf 2 Adet

8.İkametgâh Bilgi Ve

9.Sosyal Güvenlik Numarası

10.Adli Sicil Belgesi

11.Sağlık Raporu

12.Mesafe Krokisi

13.Kat Maliklerinde Muvafakat

30 Gün

10

Pazar Yerleri Yer Tahsisi ve Sorunları

1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2.İkametgâh Belgesi

3.Sicil Servisinden Borcu Yoktur Yazısı

4.Oda Kayıt Belgesi

5.Vergi Dairesi Faal Mükellef Yazısı

6.Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)

7. Ç.K.S. Belgesi (müstahsil İçin)

 8. Ziraat odası pazarcı belgesi

 30 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat yeri : Zabıta Müdürlüğü                                                                 İlk Müracaat yeri      : 

İsim                      : Ahmet BAŞURGAN                                                                 İsim                    : 

Unvan                  :  Zabıta Müdür V.                                                                      Unvan                : 

Adres                   :  Efeler Beld. Esko İş Hanı K:3 C-2                                          Adres                  : 

Tel                         :  0 552 341 75 00                                                                    Tel                      : 

E-Posta                :                                                                                                 E-Posta               :

Teşkilat Şeması

Galeri

Dokümanlar

durum-tespit EFELER BELEDİYESİ İSTENEN EVRAKLAR encumen-kararlari idari-yaptirim isyeri-kontrol isyeri-muhurleme media5c0a46922885c olcu-tarti Pazar Tahsis İŞ AKIŞ ŞEMASI pazaryeri-kontrol sihhi-gsm sikayetler zabitamudurlugutasit tebligat umuma-acik yasal_dayanak zabita-mudurlugu_emir-yasaklar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ZABITA-Yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.