İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

AYDINLATMA METNİ

Değerli Vatandaşlarımız,

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında belediyemiz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, Efeler Belediyesi’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu durumlarda belediyemiz tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

 

1. VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

 

2. TANIMLAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

 

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

 

Veri Sorumlusu; EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’dır.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları;

 

Kimlik Verileri; Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı, uyruk, cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu il, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, nüfusa kayıtlı olduğu mahalle / köy, nüfus cüzdanı seri numarası, cilt numarası, sayfa numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, veriliş nedeni, veriliş tarihi, verildiği yer ve tüm kimlik bilgileri, imza.

 

İletişim Bilgileri; cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi.

 

Müşteri işlem Verileri; çağrı merkezi kayıtları.

 

Finans Verileri; mal varlığı bilgileri, banka hesap numarası bilgisi, banka İBAN numarası bilgisi, banka şube adı bilgisi.

 

Mesleki Deneyim Verileri; meslek, görev ve unvan bilgisi, okul bilgileri.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar; fotoğraf, video kaydı.

 

Hukuki İşlem Verileri; Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, veraset ilamı, imza sirküleri, noter onaylı sözleşmeler, ihtarname vekaletname.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği; kamera kayıtları.

 

İşlem Güvenliği Verileri; internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

 

Diğer Bilgiler; evlilik işlemleri (evlenme izin belgesi, evlenme izni kararı, iddet müddetinin kaldırılması/devamı kararı, mal ayrılığı sözleşmesi), imar işlemleri (noter onaylı sözleşme, tapu kayıt örneği, borcu yoktur yazısı), işyeri ruhsatı işlemleri (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, tapu fotokopisi, emlak beyanname sureti, adres tespit formu, faaliyet raporu, hijyen belgesi, oda sicil kaydı, kira sözleşmesi, yapı kullanma izin belgesi, muvafakatname, itfaiye raporu), kamulaştırma işlemleri (tescil belgesi, kıymet takdir raporu), kira işlemleri (şartname, noter onaylı kira sözleşmesi), muhasebe işlemleri (dekont bilgisi, tahsilat makbuzu, ödeme emri belgesi), soruşturma işlemleri (ifade tutanakları, tanık ifadeleri)

 

4. İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar; nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi. 

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri; Adli sicil kaydı.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Efeler Belediyesi’ne açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • whatsapp ihbar hattı üzerinden şikayet ve önerilerin alınması süreçlerinin yürütülmesi
 • CİMER şikayet süreçlerinin yürütülmesi
 • efeler tv yayın süreçlerinin yürütülmesi
 • evrak kayıt süreçlerinin yürütülmesi
 • vatandaş taleplerinin yerine getirilebilmesi
 • halkın bilgi edinme süreçlerinin yürütülmesi
 • hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerileri değerlendirmek
 • Kurumsal İletişimi Sağlamak
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • çağrı merkezi istek, öneri ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi
 • ihale süreçlerinin yürütülmesi
 • belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi
 • belediyeye ait taşınmazların kiralama, ecrimisil, tahliye, yer tespiti işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • hisse, arsa parsel satışı faaliyetlerinin süreçlerinin yürütülmesi
 • yol işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • belediye encümeni tarafından yıkım kararı alınan yapıların yıkım süreçlerinin yürütülmesi
 • inşaat işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • elektrik telefon doğalgaz altyapı hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • geçici ve kesin kabullerin yapılması süreçlerinin yürütülmesi
 • kentsel dönüşüm projeleri süreçlerinin yürütülmesi
 • kat mülkiyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • imar uygulamalarının tebliği süreçlerinin yürütülmesi
 • imar uygulama ve düzenleme süreçlerinin yürütülmesi
 • belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların haritalarını yapma süreçlerinin yürütülmesi
 • imar durumu süreçlerinin yürütülmesi
 • tescilli kültür varlıklarının korunması süreçlerinin yürütülmesi
 • yapı denetim süreçlerinin yürütülmesi
 • yapı kullanma izni süreçlerinin yürütülmesi
 • imar 18 uygulaması süreçlerin yürütülmesi
 • imar 15 16 uygulaması süreçlerin yürütülmesi
 • belediye yardım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek
 • kurs kayıt aktiviteleri süreçlerinin yürütülmesi
 • kreş ve gündüz bakımevi süreçlerin yürütülmesi
 • düğün salonu kiralama süreçlerin yürütülmesi
 • EFESEM Akademi etüt, eğitim ve sosyal etkinlik süreçlerin yürütülmesi
 • kamu kurumları tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi
 • belediye alacaklarının tahsili süreçlerinin yürütülmesi
 • kurumsal web sitesi ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye süreçlerinin yürütülmesi
 • çevre temizlik vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi
 • emlak vergisi bildirimi süreçlerinin yürütülmesi
 • emlak ve imar borcu süreçlerinin yürütülmesi
 • emlak vergisi sicil no sorgulama süreçlerinin yürütülmesi
 • dilekçe başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • işyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi
 • mükerrer ödemelerin çözümlenmesi
 • cenaze defin süreçlerinin yürütülmesi
 • mezarlık bakım ve temizlik hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • ölüm belgesi düzenleme süreçlerinin yürütülmesi
 • cenaze bilgilerinin kayıt altına alınması süreçlerinin yürütülmesi
 • mezar yeri satışı süreçlerin yürütülmesi
 • park ve bahçelerin bakımı süreçlerinin tamamlanması
 • halkın ortak yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • vektör ve kemirgenlerle mücadele hizmeti kapsamında ilaçlama süreçlerinin yürütülmesi
 • evde ölüm halinde gerekli süreçlerin yürütülmesi
 • Otizm Merkezi kayıt süreçlerin yürütülmesi
 • belediye birimlerinin teftişi süreçlerinin yürütülmesi
 • memur ve çalışanlar hakkında soruşturma, araştırma ve inceleme  süreçlerinin yürütülmesi
 • temizlik işleri süreçlerinin yürütülmesi
 • hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını ve sevkini sağlama süreçlerinin yürütülmesi
 • sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban kesimi sağlama süreçlerinin yürütülmesi
 • evlilik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzlerin önlenmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde denetim süreçlerinin yürütülmesi
 • işyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki görevlerin yapılması süreçlerinin yürütülmesi
 • cezai süreçlerin yürütülmesi
 • tebligat süreçlerin yürütülmesi
 • Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek Merkezi psikolojik destek süreçlerinin yürütülmesi

 

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine, belediyemiz avukatlarına, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne, Efeler Kaymakamlığı’na, Aydın Valiliği’ne, Kamu İhale Kurumu’na, kolluk kuvvetlerine, Nüfus Müdürlüğü’ne, Tapu Müdürlüğü’ne, Tarım İlçe Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,  Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne,  Sayıştay’a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na, T.C. İçişleri Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, tedarikçilere, Efeler Belediyesi tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-posta hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunuculara ve herkese açık olarak Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KVKK 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin aktarılabilecektir.

 

Yurtdışı data center kullanılması, mail hosting hizmeti alınması nedeniyle e-posta iletisi olarak gönderilen yazışmalar yurtdışına veri transferi olmaktadır.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Efeler Belediyesi, vatandaş kişisel verilerini kağıt üzerinde veya elektronik ortamda bulunan beyanname, bilgilendirme formları ve sair belgeler ile, belediyemize ait web sitesi üzerinden bilgi talebi ile, belediye hizmet birimlerimiz aracılığı ile, çağrı merkezi aracılığı ile, kamu kurumları bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile kamera, otomatik sistem, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
 • Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız
 • kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)işlenmişse bilgi talep etme,

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “www.efeler.bel.tr” internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI “Yedieylül mah. İzmir bulvarı No:5 Efeler Aydın” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.

 

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla.

 

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

"Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası" ve "Başvuru Formu" görüntülemek için tıklayınız.

Başvuru Formu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası
©2023 Efeler Belediyesi.