KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür: Ahmet Şenol OK
Tel: 0 256 444 80 09 – 1104
E-posta: efemasa@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

 

 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

Hizmet Standartları

Mali Hizmetler Müdürlüğü

(Borç Takip Servisi)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Borcu Yoktur Belgesi verilmesi

Belgeyi alacak olan kişiye ait Kimlik Belgesi, vekili ise Vekâletname.

5 dakika

2

Borcu Olan Mükellefi İlgili Tahakkuk Birimine Yönlendirme

Borcu bulunan mükellefe ait Kimlik Belgesi, vekili ile Vekâletname.

2 dakika

3

Ödeme Emri düzenleme

Vadesi geçmiş borçlar sistem üzerinden kontrol edilerek düzenlenir.

2 dakika

4

Ödeme Emri İçin Zarf düzenleme

MERNİS sistemi üzerinden alınan adrese göre düzenlenir.

1 dakika

5

Ödeme Emrine İtiraz Değerlendirmesi

Borcun nev’ine ilişkin itiraz dilekçesi.

30 dakika

6

Haciz Varakası düzenleme

Borcun kesinleştiğini gösteren, ödeme emrine ilişkin tebliğ mazbatası.

5 dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Mustafa İNANÇ

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Çtv/İşgaliye/Katı Atık Servisi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Çtv Beyanı

Kiracıysa Kira Başlangıç Tarihi, Mal Sahibiyse Tapu İktisap Tarihi Sorularak Beyanı Girilir.

2 Dak.

2

Katı Atık Beyanı

Çevre Temizlik Beyanındaki Bilgilere İstinaden Abonesi Yoksa Beyan Girişi Yapılmakta Abone Varsa Askiye Alınması Gereken Ücret Askiye Yazılmaktadır.

Beyan Girişi :2 Dak

Aski’ye Yazı 5 Dak.

3

İşgaliye

Zabıta Tutanağına İstinaden Beyanı Girilir.

2 Dak

4

 Dilekçenin Cevaplanması

Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)

15 İş Günü

Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)

30 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :

 

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Servisi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Gelir Testi

Nüfus Cüzdanı

10 dk.

2

Emlak Beyan Sureti

Tapu Aslı veya Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı

10 Dk.

3

Emlak Beyannamesi

Nüfus Cüzdanı ve Emlak Vergisi Bildirim Beyannamesi

15 Dk. (1 Tapu)

4

Muafiyet Uygulama (Emekli,Engelli vs.)

Nüfus Cüzdanı, Engelli Rapor Belgesi ve Emekli Kimliği. (SGK’dan Emekli Belgesi.)

15 Dk.

5

İntikal İşlemleri

Nüfus Kayıt Örneği, Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ve Tapu Kaydı.

30 Dk.

6

 Dilekçenin Cevaplanması

Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)

15 İş Günü

Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)

30 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

(İcra Servisi)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Borçlara İcra İşletilmesi

Haciz varakası.

5 dakika

2

İcra İşletilen Borca İlişkin Tapu Md. Yazı Yazılması

Haciz varakası.

5 dakika

3

İcra İşletilen Borca İlişkin Trafik Md. Yazı Yazılması

Haciz varakası.

5 dakika

4

İcra İşletilen Borca İlişkin İlgili Bankalara Yazı Yazılması

Haciz varakası.

15 dakika

5

Haczin Terkinine İlişkin yazı.

Mükellefin icra işletilmiş borcu ödediğini gösteren makbuz/dekont.

10 dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :

 

 

 

Mali  Hizmetler Müdürlüğü

İlan Reklam Genel Tahakkuk Servisi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İLAN REKLAM BEYANI

Beyan, Beyan Sahibinin Kimliği, Şirket İse Şirket İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Kaşe

6 DAKİKA

2

EĞLENCE VERGİSİ BEYANI

Beyan, Beyan Sahibinin Kimliği, Şirket İse Şirket İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Kaşe

6 DAKİKA

3

ELEKTRİK, HAVAGAZI TÜKETİM VER. BEY

Beyan

6 DAKİKA

4

TELLALİYE ÜCRETİ

Tellaliye Ücreti, Satış Bedelini Gösteren İlgili  Kurumdan Yazı

6 DAKİKA

5

DİLEKÇE

Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)

15 İş Günü

Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)

30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        :İlan Reklam Servisi                                                               İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                                  İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                                   Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                                   Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                                   Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                                   Fax                              :

e-posta                        :                                                                                                  e-posta                        :

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tahsilat Servisi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                  (EN GEÇ)

1

Belediye Veznelerinden Tahsilat İşlemleri

(Nakit, Banka ve Kredi Kartları ile işlem yapılmaktadır)

Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası

5 Dakika

2

İnternet Üzerinden Tahsilat İşlemleri

Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası

3 Dakika

3

Havale/EFT İle Tahsilat İşlemleri

 

Açıklama kısmında mükellefe ait Sicil veya TC Numarası ile ödenmek istenen borca ilişkin bilgi yazılmalıdır.

1 Gün

 

4

Posta Çeki İle Tahsilat İşlemleri

10 Gün

5

Mahsup İşlemleri

Dilekçe

10 Dakika

6

Düzeltme ve İade İşlemleri

Dilekçe, Tahsilat Makbuzu

7 Gün

7

Borçların Taksitlendirme İşlemleri

Taksitlendirme Dilekçesi

10 Gün

8

Borç Ekstresi Dökümü

Mükellef Sicil Numarası veya TC Numarası

2 Dakika

Efeler Vergi Dairesi     : 325 057 30 37

Posta Çeki Hesap No    : 11272119

Banka IBAN No          : TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76 - Halkbank Şube No: 533

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yoklama Servisi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Yoklama

İş Yeri Ruhsatı, Su Faturası, Vergi Levhası,

20 Dakika

2

Yoklama

İtiraz Edilen Dilekçelere Cevap

2 İş Günü

3

Dilekçe

Dilekçe (4872 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Gereği)

15 İş Günü

4

Dilekçe

Dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Gereği)

30 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        :                                                                                   İkinci Müracaat Yeri   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim                             :                                                                                        İsim                             : Ahmet Şenol OK

Unvan                         :                                                                                         Unvan                         : Mali Hizmetler Müdürü

Adres                          :                                                                                         Adres                          : Efeler Belediyesi

Tel                               :                                                                                         Tel                               : 444 80 09

Fax                              :                                                                                         Fax                              :

e-posta                        :                                                                                        e-posta                       :