İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

24.07.2024 İHALE İLANI

 

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların, üç (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Efeler Mah. Köroğlu Cad. Şht. Ahmet Demir Parkı içi No:43

9,00

BÜFE

24.07.2024

14.05

48.000,00 TL.+KDV

4.350,00 TL.

2

Ilıcabaşı Mah. Muhtarlık Yanı 314 Sok. No:3

12,00

BÜFE

24.07.2024

14.10

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

3

Kemer Mah. 1845 Sok. No:7

113,00

TİCARETHANE

24.07.2024

14.15

42.000,00 TL.+KDV

3.800,00 TL.

4

Umurlu Mah. No:2/B

20,00

TİCARETHANE

24.07.2024

14.20

18.000,00 TL.+KDV

1.650,00 TL.

5

Savrandere Mah. No:46/A

153,66

TİCARETHANE

24.07.2024

14.25

144.000,00 TL.+KDV

13.000,00 TL.

6

Alanlı Mah. No:69/E

193,00

TİCARETHANE

24.07.2024

14.30

24.000,00 TL.+KDV

2.200,00 TL.

7

Çiftlik Mah. Aydın Muğla Karayolu No:6

656,00

TİCARETHANE

24.07.2024

14.35

216.000,00 TL.+KDV

19.450,00 TL.

8

Hasan Efendi Mah. 1901 Sok. No:11

60,42

UMUMİ TUVALET

24.07.2024

14.40

18.000,00 TL.+KDV

1.650,00 TL.

9

Savrandere Mah. No:46/B

97,93

TİCARETHANE

24.07.2024

14.45

132.000,00 TL.+KDV

11.900,00 TL.

10

Kadıköy Mah. No:27/B

17,60

TİCARETHANE

24.07.2024

14.50

20.400,00 TL.+KDV

1.850,00 TL.

11

Savrandere Mah. 7155 Sok. No:46/C

28,90

TİCARETHANE

24.07.2024

14.55

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

12

Savrandere Mah. No:46/A-2

44,00

TİCARETHANE

24.07.2024

15.00

12.000,00 TL.+KDV

1.100,00 TL.

13

Dalama Mah. No:46

202,44

EKMEK FIRINI

24.07.2024

15.05

156.000,00 TL.+KDV

14.050,00 TL.

14

Kadıköy Mah. No:27

140,38

TİCARETHANE

24.07.2024

15.10

120.000,00 TL.+KDV

10.800,00 TL.

15

Efeler Mah. Işıklı Bulv. Şht. Nusret Şen Parkı içi No:7

9,00

BÜFE

24.07.2024

15.15

108.000,00 TL.+KDV

9.750,00 TL.

16

Kadıköy Mah. No:27/A

20,90

TİCARETHANE

24.07.2024

15.20

24.000,00 TL.+KDV

2.200,00 TL.

                                                               

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 250,00 (iki yüz elli) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

- İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.