İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

27.09.2019

01.10.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/10/2019 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt özetinin okunması.
 2. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunun teşkili için belediyemiz meclis üyeleri arasından üye seçilmesi.
 3. Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetveli hazırlanmış olup, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılmasıhususunun görüşülmesi.
 4. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 4 adet 1.Derece Mühendis ve 1 adet 1.Derece Mimar Kadrolarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 5 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödemeyapılmasıhususunun görüşülmesi.
 5. Uluslararası yarışmalara Efeler İlçesi’nden katılacak sporcularımızın ulaşım, konaklama vb. giderlerinin, toplamda yıllık 30.000,00 TL’yi geçmemek üzere belediye bütçesinin ilgili ödeneğinden karşılanması, Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği ile gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında yer tahsisi yapmak, demirbaş niteliğinde taşınırlar ile sarf malzemelerini temin etmek; bu maksatla ilgili bütçe kaleminden yıllık 20.000,00 TL’yi geçmeyecek şekilde harcama yapmak ve yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 7. Ahmet Münir AĞABABAOĞLU, kurucusu olduğu ve hisselerinin tamamına sahip olduğu “Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı, 50.000,00 (ellibin) TL sermayeli, Efeler Vergi Dairesi’nin 998 147 2782 Sicil no.lu mükellefi ve Aydın Ticaret Sicil Memurluğu’na 19973-EFELER sicil no.su ile kayıtlı şirketini Efeler Belediyesi Başkanlığı’na şartsız ve ivazsız olarak bağışlamak istediğinden sözkonusu bağış talebinin kabul edilip edilmeyeceği, bağışın kabul edilmesi halinde devir işlemleri ile devir sonrası iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesihususunun görüşülmesi.
 8. Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında, Aydın Efeler Nazilli Karayolu üzerinde bulunan Umurlu Mahallesi mevkii geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarının Efeler Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülebilmesi için protokol yapılması konusunda, Efeler Belediyesi’ni temsil etmek ve ilgili prokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 9. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait boş, bakımsız, atıl, kullanılmayan ve tahsis amacı dışında kullanılan Çeştepe Mahallesi Acıkuyu mevkii M119-B4-2C pafta, 1798 parselde kayıtlı 16.050,00 m2 lik tarlanın ( futbol sahası ) Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlerde halkın kullanımına sunulmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü lehine 49 yıl müddetle verilen intifa hakkı şerhinin kaldırılması Efeler Belediye meclisinin 09.09.2019tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edildiğinden söz konusu karara, mülga Çeştepe Belediyesi 03.10.1996 tarih ve 26 sayılı meclis kararının iptali ifadesinin eklenmesi hususunun görüşülmesi.
 10. 2020 yılı Performans Programının görüşülmesi.
 11. 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi.
 12. 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, M19B14 1C pafta, 1606 parsel nolu,  yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanında yer alan taşınmaz için kamu hizmet alanı (emniyet hizmet alanı) kullanımı getirilmesi amaçlı imar planıdeğişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

         M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.