İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.11.2021

03.11.2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 2. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 3. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 4. 23.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2l4. maddesi ile 29.04.2003 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanan T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 5. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8'inci maddesinde; “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur." denilmektedir. Bu bakımdan, Harcırah Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca üzerlerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırahın tespit edilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası gereğince, Belediyemize ait Pınarbaşı mevkiinde bulunan Tırmanma Duvarında, 26-27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Efeler Cup Spor Tırmanışı Yarışması Türkiye Şampiyonası yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesi, söz konusu ödülün Belediye Bütçesinden ödenmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 7. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14/A maddesine istinaden yapılacak iş ve eylemlerde cezai yaptırımlar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi AYKOME Kuruluş Görev Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 8. İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 454 ada 3 parsel ve bitişiği, Cumhuriyet Mahallesi 594 nolu yapı adası güneyinde park alanında; Cumhuriyet Mahallesi 2032 nolu yapı adası kuzeyinde park alanında; Osman Yozgatlı Mahallesi 6020 nolu yapı adası güneyinde park alanında; Orta Mahalle 532 ada 1 parsel nolu, park alanında; Zafer Mahallesi 1925 ada 1 parsel batısında park alanında bulunan alanlarda toplam 6 adet Doğalgaz Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 9. İlimiz Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 229 sayılı kararı ve itirazlar sonrası 10.12.2020 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı talebi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 10. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış, Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmış olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesine göre nazım planına uygun olarak hazırlanacak uygulama imar planlarının ve bu planlarda yapılacak değişikliklerin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının uygun olup olmadığı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 11. İlimiz Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 1615 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanına (Tarım İl Müdürlüğü) kalan taşınmaz için E:1.50 Yençok:4 kat koşullu Resmi Kurum Alanı (Tarım ve Orman Müdürlüğü) kullanımı getirmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 12. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş, Cumhuriyet, Ata, Orta ve Tepecik Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 13. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6359 ada 1 ve 2 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 14. İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 8 ve 9 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, (3 Kat) koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 15. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 639 ada 68 ve 69 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre 24 metre genişliğinde taşıt yolu ve park alanında yer alan taşınmaz için uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 16. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına “Küçük Sanayi Alanlarında (KOBİ), imar parseli sınırları içerisinde tamamen toprak altında kalmak kaydıyla otopark düzenlenebilir” plan notunun getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 17. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda; Efeler belediyemizce otopark grupları belirlenmediği için ruhsat aşamasında otopark bedel hesabı yapılamadığından otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.