İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

11.06.2015

04.06.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 2- Efeler İlçesi, Hasanefendi Mahallesi, 19K-III pafta, 370 ada 24 parsel nolu, 154,75 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskun konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, zemin katta parselin tamamında Ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2131,10 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebi Aydın Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 31.Maddesine uyarlılık gösterdiği ve söz konusu imar planı değişikliği plan notları ile önerilen yapılaşma koşullarına uyulacağından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile uygun bulunduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 3-Efeler Mahallesi, 18K-IV pafta, 624 ada 140 ve 141 parsel nolu, toplam 806,52m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu gelişme konut alanında”, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kitle nizam Yençok=6.00 m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 1996 Revizyonu öncesindeki yapılaşma koşulu olan Yençok=12.00 m olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,36 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(4) maddesine göre imar planı değişikliğinde önerilen yüksekliğin komşu parsellerle uyarlılık göstermediği gerekçesiyle reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 4-Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2334 ada 2  parsel nolu, 2336,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 18.00 m x 32.00 m ölçülerinde 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.40/1.56, Yençok:15.50m (5 kat) olarak UİP-2129,37 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesine kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 5-Efeler İlçesi, Orta Mahallesi 17M-I ve 17M-II pafta,6548 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel; 6578 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel; 6579 ada 1 parsel; 6580 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel; 2769 ada 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 parsel nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP-2131,1 PİN işlem nolu imar planı değişikliği ile ilgili olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesince yapılan itirazın reddine, belediyemizden onandığı şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

6-6360 Sayılı kanun gereği tüzel kişiliği ortadan kalkan ve Efeler Belediyesine mahalle olarak bağlanan belde belediyelerinin ve köylerin hak ve borçları 5393 sayılı yasanın 11. Maddesi gereği belediyemize devredildiğinden, borç ve alacakların Aydın Valiliğine bildirilmesi gereken tarihten önceki tüzel kişiliği ortadan kalkan belde belediyesi ve köylerin borçlarının ödemelerinin yapılmasına, bu tarihten sonraki borçlarının ise ödenmemesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Gelir Ücret tarifesinin genelinde yer alan tüm ücretlere Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan gecikme zammı oranları uygulanması, Efeler Belediyesine bağlı Müdürlüklerin gerekçeli öneri raporları çerçevesinde ücretlerin taksitlendirilmesi ve zaman aşımına uğramış olan alacakların terkin işlemini yapma konusunda Efeler Belediye Encümenine yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Efeler Belediyesine ait olan ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından tahsilat veznesi olarak kullanılan yerlerin bedelli olarak 3 (üç) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ve bedelinin Kira ve Ecrimisil Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Umurlu mahallesinde, Güvenevler yanında bulunan isimsiz mevcut parka: rahmetli eski muhtar Bekir Urgancı Parkı,

-Güzelhisar mahallesinde, Kıbrıs Caddesi sonunda bulunan isimsiz mevcut parka: rahmetli eski muhtar Mehmet Böcekli Parkı,

-Ilıcabaşı mahallesinde, Denizli Karayolu kuzeyinde, Ilıcabaşı Camii yanında bulunan isimsiz mevcut parka: Rahmetli eski Muhtar Besalet Sürür Yavuz Parkı, ismi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

10-Aydın İli, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi tapunun, 889 parselin üzerindeki yapı ile birlikte belediyemize gelir sağlanması ve Işıklı mahalle halkının talep ve isteklerinin karşılanmasını teminen, 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. md. (e) bendi ve 2942 Sayılı Kanunun 30 Maddesi gereği kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeli yerine 2942 Sayılı Kanunun 26 maddesi gereği bedeli karşılığında Kurtuluş Mahallesi tapunun 1313 ada 12 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile takas edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

11-Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesi tapunun 1389 parselde kayıtlı taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 49 yıllığına kullanım hakkının Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü emrine tahsis edilmesi hakkındaki Mülga Ovaemiri Belediyesince alınan 02.08.2012 tarih ve 21 nolu meclis kararının taşınmaz tahsisleri ilgili kanun gereği 25 yılı geçemeyeceğinden iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

 

12-Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 612 ada, 80 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 154,56 m2 yüzölçümlü parselde 7,41 m2'ye tekabül eden 23000/480000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 6.298,50 TL bedel üzerinden satışının yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

13- Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6382 ada, 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 120,00 m2 yüzölçümlü parselde 16,00 m2'ye tekabül eden 2000/15000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 16.800,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

14-Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 164 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 295,03 m2 yüzölçümlü parselde 8,85 m2'ye tekabül eden 885000/29503000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 9.115,50 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

15-Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 519 ada, 66 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 368,95 m2 yüzölçümlü parselde 17,57 m2'ye tekabül eden 2134000/44823000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 20.205,50 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

16-Aydın Efeler, Zafer Mahallesi tapunun, 136 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 461,50 m2 yüz ölçümlü parselde 6,90 m2'ye tekabül eden 69000/4615000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 7.590,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

          

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.