İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

08.08.2017

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

AYDIN EFELER BELEDİYESİ

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ (EFEKOM)

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

 MADDE 1 : Bu yönetmelik, Efeler Belediyesi sınırları içinde oluşacak tabii afet yangın ve sel gibi acil durumlarda, olaylara hakim olmak ve durum tespiti yaparak, ekipler kanalı ile müdahale etmek, Belediye sınırları içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, afet durumlarında faaliyet gösterecek olan Efeler Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezinin (EFEKOM) kurulması, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle afete neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde;

Afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Efeler Belediyesi    Birimlerin çalışma esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını izlemek ve değerlendirmek.

Afet yönetimine geçildiği hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara taşıtlarıyla kurtarma ve yardım araç gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetleri yürütmek.

 Afet durumlarında yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişilerden gelen yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak ile ilgili esasları düzenlemek.

 Şehrin uygun yerlerine Afet İstasyonları kurmak

Kapsam

MADDE 2 

Bu yönetmelik afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında Efeler  Belediyesi ve birimlerinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3

2709 Sayılı 1982 Anayasası’nın 124. maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun 53. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müeesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkındaki Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 4

Afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında personel ve kamu kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanılır,

Belediye Başkanlığı nezdinde kurulacak olan EFEKOM, belediye bünyesinden ve gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdam eder.

EFEKOM bünyesinde Muhtarlar ve ilgili STK’lar ile ortak çalışma imkanı hazırlar ve yürütür.

Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı EFEKOM’un Başkanıdır. İzin ya da mazeret durumunda Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek diğer Başkan Yardımcısı sorumlu olur.

Tanımlar

MADDE 5

 Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 Belediye: Efeler Belediyesini,

EFEKOM: Efeler Belediyesi nezdinde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi olup kısa adı EFEKOM dur.

Başkan: EFEKOM Başkanını,

Komisyon: EFEKOM Başkanı, Birim Müdürleri ve Servis Şeflerinden oluşan ekibi,

Sekretarya: Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’nı

Koordinasyon Merkezi: EFEKOM için tahsis edilen yeri ifade eder.

Afet: Belediye sorumluluk alanı içerisinde çıkan, halkın can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek olayların normal hizmet kapasitesini aşmasına afet denir.

Acil Durum: Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Afet Konuları

MADDE 6

EFEKOM yönetiminin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında ilgileneceği afet konuları şunlardır.

a)Deprem

b)Sel baskını

c)Çığ düşmesi, toprak kayması veya kaya düşmesi

ç)Büyük ölçekteki kazalar

d)Diğer meteorolojik afetler

e)Tehlikeli ve salgın hastalıklar

f)Büyük yangınlar (bina ve tesis, orman yangınları)

g)Nükleer ve kimyasal madde kazıları

h)Hava ve su kirliliği

ı)Yoğun kar yağışı

Afet Eylem Planı

MADDE 7

EFEKOM yönetimi tarafından bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı afet konularına göre belediye ve gerektiği takdirde TÜRK TELEKOM, AYDEM ve ENERYA GAZ gibi doğrudan afet anında aktif rol alacak kurum ve kuruluşlarla ilişkili konularla ilgili olarak yapılacaklara yönelik afet ve acil durum eylem planları yapar ya da yaptırır.

Afet Yönetim Esasları

MADDE 8  

(1) Afet yönetimi konusunda yapılacak çalışmalar Afeti Önleme, Afete Hazırlıklı Olma, Afete Etkin Müdahale ve İyileştirme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmaktır.

 (2)Etkin bir afet yönetimi; afet durumlarının zamanında teşhisi, afet durumlarında takip edilecek usullerin önceden tespiti ve bunların işler olarak muhafazası ve afete müdahalenin gecikmeden uygulamaya konması esasına dayanır.

Komisyon bir afet durumunun teşhisinden başlayarak, gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyet kombinasyonudur.

(3) EFEKOM, afet durumunun meydana gelmesi halinde EFEKOM Başkanının talimatı ile faaliyete geçer. Ancak afetin büyüklüğüne göre talimat beklemeksizin de faaliyete geçebilir. Toplanma yeri belediye tarafından önceden belirlenen, EFEKOM için tahsis edilen yer Efeler Belediyesi makamınca uygun görülen alandaki yerdir. Ancak afetin yeri ve durumuna göre EFEKOM Başkanı tarafından toplanma yeri değiştirilebilir.

(4) EFEKOM’un sekretaryası Belediye Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülecektir.

(5) Görev çağrıları EFEKOM Başkanı adına Sekretarya tarafından yapılacaktır.

EFEKOM ‘un Afet Öncesi Görevleri

 MADDE 9

(1) EFEKOM ‘un afeti önleme çalışmaları şunlardır:

 a) EFEKOM ‘un Başkanı’nın direktiflerinin ilgili belediye birimlerine iletilmesi ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyonu sağlamak.

b) Ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Belediye sınırları içerisinde afet önleme çalışmalarına katkı sağlamak.

c) Afet ile ilgili mevzuatı takip ederek, buna göre gerekli planlamaları yapmak ve yazılı hale getirmek.

d) Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (seminer, tatbikat, broşür, yayın vb yapmak ya da yaptırmak

(2) EFEKOM ‘un afete hazırlıklı olma çalışmaları şunlardır:

a) İlgili kurum ve kuruluşlarda afet anında görev alacak ekiplerin kurulması, eğitimlerinin yaptırılması ve göreve hazır hale getirilmesini sağlamak.

b) Belediye hizmetlerine gönüllü katılımı teşvik etmek ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ve koordinasyonunu yürütmek.
c) Belediye sınırları içerisinde afetle ilgili ulaşım planlarını hazırlamak.
d) Sivil Savunma Uzmanınca hazırlanacak programa göre ilgili personelin afet eğitimini sürekli yenilemek.

e)Risk analizi belirleme çalışmaları yapmak ve sürekli senaryolar hazırlayıp müdahale planları geliştirmek.

f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde jeolojik, sismik aktivite bilgilerini sürekli takip etmek.

g) Efeler Meteoroloji Müdürlüğü’nün, meteorolojik afet bilgilerini takip etmek.

h) Engellilerin afet hazırlıkları konusunda çalışma yapmak ve engellilerin afet öncesi adres tespitlerini yapmak.

EFEKOM ‘un Afet Esnasındaki Görevleri

MADDE 10

EFEKOM ‘un afet esnasındaki yapacağı çalışmalar şunlardır

a) İhtiyaç duyulan birimleri olay yerine sevk edip müdahalede bulunmak, afetin etkilerini ortadan kaldırmak.

b) Alternatif ulaşım yollarını devreye sokmak.

c) Gerekli hallerde afet bölgesinde seyyar komuta merkezi oluşturarak tüm çalışmaları buradan yönetmek.

ç) Ulusal ve Uluslararası gönüllü kurum ve kuruluşların yardımlarını, Afet Yönetim  Merkezine yönlendirmek.

d) Afet Yönetim Merkezinin talebi ile arama ve kurtarma çalışmalarına gerekli araç-gereç ve personel desteği vermek.

e) Altyapı ile ilgili Belediyemizdeki mevcut bilgileri AFAD İl Müdürlüğüne bildirmek. Afette zarar gören altyapı ile ilgili onarım ve gerekli müdahaleleri yaparak en kısa sürede çalışır hale getirmek, sonucundan ADAF İl Müdürlüğüne bilgi vermek.

EFEKOM ‘un Afet Sonrası Görevleri

MADDE 11

EFEKOM ‘un afet sonrası yapacağı çalışmalar şunlardır:

a) Afet mahallinde gerekli incelemeleri yaparak, Belediyece yardım ve iyileştirmeleri acilen tespit etmek.

b) Afetten etkilenen vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını sağlıklı şartlara en uygun bir ortamda karşılamak.

 c) Afetten etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun yerleşim yerlerini tespit etmek.

 ç) AFAD tarafından görev verilmesi durumunda, kurtarma çalışmalarının bittiği, uzmanlarca belirlenen yerlerde enkazları kaldırmak ve iş makinelerinin çalışmalarını koordine etmek.

d) Afet sonrası; belediyemizi ilgilendiren afet nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler hakkında rapor düzenlemek.

EFEKOM ‘un Çalışma Programı

MADDE 12-

Ortak Hükümler

1) Belediye tarafından iş makineleri envanterinin çıkarılarak afet durumunda kullanılmak üzere başkanlığa bildireceklerdir. İş makineleri envanterinde değişiklik olması durumunda değişikliği en geç bir ay içinde EFEKOM   Başkanlığı’na bildireceklerdir.

2) Şehrimizde olabilecek her türlü doğal afetlerde Efeler AKOM Başkanı tarafından alarm verilmesi durumunda ekipte bulunan araç ve gereçler en kısa zamanda EFEKOM merkezinin bulunduğu yere intikal edeceklerdir.

4) Afet durumlarında Belediyemizin bütün araç ve gereçleri EFEKOM emrine tahsis edilecektir.

5) Afet durumlarında birimler bireysel müdahale yapmayacaklardır, EFEKOM tarafından verilecek talimatlara göre hareket edilecektir.

6) Birimler daha önce gönderilen yazıya cevaben yazdıkları personelin planlamasını yapacak, oluşturulan ekiplere görevleri tebliğ edilecektir.  

7) Müdürlüklerdeki personel değişikliğinde Birim Müdürlüklerince yeni personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.

8) Personellerden birinin izinli olması durumunda, görevlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak personel görevlendirilecektir.

9) Personel kadro ve pozisyonları gereği asli görevlerinin yanında talimat ile verilen görevleri yerine getirmek için kendisini yetiştirecektir.

10) EFEKOM yönetiminde bulunan birim müdürleri kendi müdürlüklerinin ekiplerinden sorumlu olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden hazır olması sağlanacaktır.

11) EFEKOM Başkanı afet konusundaki çalışmaları yürütmek için ilgili birimleri her zaman toplantıya çağırabilir.

12) Personel ihtiyacının fazla olduğu afetler, acil durumlar ve olağanüstü hallerde mesai saatleri içerisinde veya haricinde, tüm belediye personeli çağrı beklemeden derhal olaya müdahale edecek şekilde toplanma merkezinde hazır bulunacak ve gereken tüm tedbirler alınacaktır. Efeler Belediye Başkanlığı’na bağlı Zabıta Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve olağanüstü durumlarda belediyemizin tüm birim ve personelleri EFEKOM Başkanlığı tarafından belirlenecek çalışma programına uymak zorundadır.

EFEKOM Görev Dağılımı

MADDE 13

1) EFEKOM Başkanının Görevleri

• Tüm belediye çalışanları ve EFELER Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi sorumlularını, görevlilerini göreve çağırır.

• Afet bölgesi durumunu kontrol ederek Komisyon ile mevcut durum hakkında görüşür ve çalışma planının hazırlanması için toplantı yapar.

• Koordinasyon Merkezi oluşturur ve ilgililere duyurur.

• Tüm Müdürlerin ve Servis Şeflerinin en kısa süre içinde katılacakları bir durum ve hareket planı toplantısı düzenler.

• EFEKOM Sekretarya görevini yapacak kişileri belirler.

• Birim Müdürlerinden ve Servis Şeflerinden bölgedeki hasar durumunu içeren ön bilgileri ve yapılması gerekenleri rapor halinde alarak değerlendirme yapar.

• Geçici barınma yerleri için alternatif yerleri belirler ve hazırlanmasını sağlar.

• Gelişmeler hakkında devamlı bilgi alarak operasyonun aksatılmadan güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

• Valilik bünyesinde oluşturulmuş olan İl Afet Koordinasyon Merkezi ile koordineyi sağlar.

* Afet durumuna bağlı olarak ihtiyaçları bildirerek çalışmaların kontrollü ve bilinçli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’yle iş birliği içerisinde tüm belediye personeline belirli aralıklarla afet öncesi ve afet esnasında yapılacak çalışmalar hakkında eğitim verilmesini sağlar.

• Belediye imkânlarının yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaçların teminini sağlar.

2) Zabıta Müdürü’nün Görevleri

• Çalışma alanlarında çalışan personellerin daha rahat çalışacakları ortam sağlar.

• Trafik güvenliğini organize eder. Ulaşım yollarının açık bulundurulması, kapalı yolların açılması için gerekli çalışmaların planlanması ve görevlendirilmelerinin yapılmasını sağlar.

•Tehlikeli alanların tespit edilip güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar.

 • Zabıta ve Güvenlik personellerinin görevlendirmesini yaparak sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlar.

• Tedavi alanlarından, EFEKOM  çalışma alanlarından yetkisiz kişilerin çıkartılmasını sağlar. Taşıma sorumlusu ile ambulans giriş, çıkış noktalarını belirlemek için işbirliği yapar.

• EFEKOM Başkanı ile iletişime geçerek güvenli olmayan bölgelere “Girilmez” işaretlerini yerleştirip, güvenlik görevlilerini, tüm tehlikeli ve güvensiz durumların belirlenmesi konusunda sürekli duyarlı kılar.

• Güvenlik ve trafik konularında ihtiyaç duyulursa Emniyet Müdürlüğü’nden destek istemek için EFEKOM’u bilgilendirir.

•Araç gereç, yiyecek, su ve tıbbi malzemelerin dağıtım organizasyonunu yapar.

•Güvenlik personeliyle devamlı irtibat halinde olarak görevdeki aksaklıkları tespit eder ve giderir.

• Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin, engellilerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir

3) Fen İşleri Müdürü’nün Görevleri

• Afet Bölgesi alanı içerisinde bulunan binaların, alt yapı, üst yapı olarak tehlike arz eden alanların belirlenmesi, EFEKOM alanının hazırlanması ve fiziki olanakların en iyi düzeyde uygulanmasını sağlar.

• Sağlık ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmalarının yerine getirilebilmesi için en uygun ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

• EFEKOM Başkanı’ndan bilgi alır ve çalışma planı geliştirmek için toplantı yapar.

• EFEKOM Başkanı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda acil müdahale edilmesi gereken bölgeleri belirler ve ekibini arama kurtarma ekibiyle birlikte çalışması için görevlendirir.

• Su baskınlarında iş makineleri kullanılarak sorunun giderilmesini sağlar. • Acil olarak müdahale edilmesi gereken bölgeler için kurum içi ve kurum

dışı taşeron firmalardan alınabilecek destekleri EFEKOM’a bildirerek temin edilmesini sağlar.

• Görevlendirdiği ekibin çalışmalarını yerinde kontrol ederek personelin etkinliğini denetler faaliyetlerin düzenli ve doğru sonuçlanmasını sağlar.

• Acil eylem planı içerisinde yapılabilecek ve yapılamayacak faaliyetleri sorumlulara bildirerek çalışmalar hakkında EFEKOM’a bilgi verir.

• Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

• EFEKOM Başkanlığınca istenen yerlere Afet İstasyonu kurulumunu yapmak.

•Acil Durum ve afet durumlarında elektrik idaresi ile irtibat halinde bulunarak abone bağlantılarının kesilmesini sağlar.

•Ana arterlerde sinyalizasyon sistemlerinin duruma göre değerlendirerek çalışma sistemini ayarlamak.

•EFEKOM bünyesinde haberleşme, telekomünikasyon, internet ağı kurulmasını ve çalışmasının devamlılığını sağlamak.

• Acil Durum ve afet durumlarında belediyemize ait araçların çalışır durumda olmalarını sağlamak.

•Acil Durum ve afet durumlarında teknik personel ve araç gereçleri olası araç arızalarına karşı hazır bulundurur.

• Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak, görevi olmayan personellerini EFEKOM’a  yönlendirir.

• Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

4) İmar ve Şehircilik Müdürü’nün Görevleri

• Yapıların fiziki durumu hakkında ön hazırlık planı hazırlar.

• Afet bölgesinde bulunan binaların ve çevrelerin fiziki yapısı hakkında istenilen teknik bilgiler hakkında EFEKOM’a bilgi verir.

• Tehlikeli bölgeler hakkında EFEKOM başta olmak üzere diğer birim müdürlerini uyarır.

• Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

5)Temizlik İşleri Müdürü’nün Görevleri

• Afet bölgesinde sürekli personel bulundurarak temizliğin sürekliliğini sağlar.

•Afet bölgesinde bulaşıcı ve salgın hastalıkların oluşmasını engellemek amacıyla ilaçlama yapılmasını ve afet bölgesinin dezenfekte edilmesini sağlar

 • Tehlikeli madde toplama alanlarını denetler. Zabıta Müdürlüğü personeli yardımıyla güvensiz alanları kordon altına alır.

 • Acil olarak müdahale edilmesi gereken bölgeler için kurum içi ve kurum dışı Taşeron firmalardan alınabilecek destekleri EFEKOM’a bildirerek temin edilmesini sağlar.

 • Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlar, görevi olmayan personellerini EFEKOM’a yönlendirir.

 • Acil alınması gereken tedbirleri EFEKOM’a bildirir.

 • Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

6) Park Bahçeler Müdürü’nün Görevleri

• EFEKOM’a görev verilen bölgede gerekli hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

• Müdürlükçe kullanılmakta olan araç ve malzemelerin EFEKOM tarafından görevlendirileceği alanlarda çalışmasını sağlar.

 • Acil alınması gereken tedbirleri EFEKOM Başkanı’na bildirir.

 • Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak.

•Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

7) Mezarlıklar Müdürünün Görevleri

 • AFAD Afet Yönetim Merkezince görev verilen bölgede gerekli hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

 • Müdürlükçe kullanılmakta olan araç ve malzemelerin AFAD Afet Yönetim merkezince görevlendirileceği alanlarda çalışmasını sağlar.

• Acil Durum ve afet durumunda defnedilen kişilerin fotoğraflı kaydını tutmak.

• Acil alınması gereken tedbirleri EFEKOM Başkanı’na bildirir.

• Diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak takviye araç ve personel sağlamak.

• Çalışma alanlarında görevli personel ile gönüllülerin ve hastaların sağlık durumları, varsa kaygılarını belirtir raporu EFEKOM’a bildirir.

8) Mali Hizmetler Müdürü’nün Görevleri

•Afet ve Acil Durum durumlarında Belediyemiz imkânlarının yeterli olmadığı durumlarda EFEKOM Başkanı’nın talebi doğrultusunda dışardan araç, gereç teminini sağlamak.

•Müdürlük bünyesinde çalışan personelini EFEKOM Başkanı direktifiyle AFAD Afet Yönetim Merkezine yönlendirir.

•Talep edilmesi durumunda Belediyemiz adres kayıt sisteminde kayıtlı bilgileri ’ AFAD Afet Yönetim Merkezine  iletmek.

•Ayni, nakdi ve insani yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

9) Özel Kalem Müdürü’nün Görevleri

•Afet Bölgesinde birimler tarafından yapılan çalışmalar hakkında Efeler AKOM Başkanının izni ile Basın Yayın temsilcilerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

 • Basın Yayın temsilcilerinin doğru haber yapılması için afet bölgesi dışında basın merkezi oluşturmak.

• Afet bölgesinde kamera ve fotoğraf çekimi yaparak EFEKOM Başkanına sunar. Başkanın onayı ile basın mensuplarına dağıtımını sağlamak.

• Afet bölgesinde yaralı ve ölülerin fotoğraflarıı çekilerek ölü ve yaralı yakınlarından kimlik tespiti yapılmasını sağlamak.

• Afet bölgesinde bilgi ve haber kaynaklı çekimler esnasında tespit ettikleri durumlar hakkında EFEKOM ve AFAD’a bilgi vermek
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 14

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile EFEKOM Başkanlığı emir ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15

 Bu yönetmelik Efeler Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip Belediyenin web sitesi veya yerel gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16

Bu yönetmelik hükümlerini Efeler Belediye Başkanı adına EFEKOM Başkanı yürütür.

 

©2023 Efeler Belediyesi.