İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

08.08.2017

ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULUŞU YÖNETMELİĞİ

T.C.  EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Sivil Savunma Uzmanlığı

 

EFELER BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULUŞU (EFAK),

 GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ , KAPSAM , HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmelik Efeler Belediyesinde ve bağlı birimlerinde görev yapan personellerden oluşturulan Efeler Arama ve Kurtarma Ekibinin (EFAK) kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik Efeler  Belediyesi ve bağlı birimlerdeki gönüllülerden oluşturulan arama ve kurtarma ekibini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu

    b) 7126 Sayılı Sivil Savunma kanunu

    c) İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

    d) Sivil Savunma Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

    e) Sivil Savunma Gönüllülüğü Yönergesi

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

  a) Valilik : Aydın Valiliğini,

  b) Belediye : Efeler Belediyesini

  c) EFAK: Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini

 e) Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar : Belediye Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde arama ve kurtarma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE GÖREV

EFAK Ekip Üyeleri:

•         1 Ekip lideri

•         1 Lider yardımcısı

•         1 İletişim (haberleşme) sorumlusu

•         2 Lojistik sorumlusu

•         1 Güvenlik Lideri

•         2 Güvenlik sorumlusu

•         2  Arama ve Kurtarma Ekibi (3’er kişilik)

•         3 Yaşam destek sorumlusu

•         1 Ulaşım Sorumlusu

 

EKİPLERİN KURULUŞU

Madde 5- Ekip personeli Efeler Belediyesinde görev yapan personelden gönüllülük esasına göre müracaat edenlerden seçim yapılarak oluşturulur. Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin kısa adı EFAK’tır.

Ekiplerin teçhizat, araç ve gereç gibi ikmal ve donatımları her yıl oluşturulacak Belediye bütçesinden karşılanır.

Ekiplerin kayıtlarının tutulması, malzeme ve teçhizatlarının bakım, onarım, eğitim gibi her an verilecek bir göreve hazır halde tutulmasında Sivil Savunma Uzmanı Başkana karşı sorumludur.

Efeler  Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (EFAK) kuruluşundan sonra Aydın Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Arama-Kurtarma ve Haberleşme Sivil Toplum Kuruluşları ile karşılıklı işbirliği protokolu imzalar.

EKİPLERİN GÖREVLERİ

Madde 6  : Efeler Belediyesi (EFAK) Arama ve Kurtarma Teşkilatının veya Ekiplerinin görevleri şunlardır.

 a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanları ölçüsünde yapmak.

 b) Profesyonel Arama ve Kurtarma ekipleri ve diğer gönüllü ekiplerle koordine sağlayıp yetkililerce verilecek görevleri yapmak.

 c) İlimize gelen afetzedelere ve sığınmacılara sosyal yardım gerektiğinde yetkililerce (Valilik) görev verildiğinde hizmet sunmak.

 d) Ekiplerde görev alan gönüllü personelin teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlara (haftalık-aylık-yıllık) katılmak.

e) İstek yapılması halinde yurt içinde ve yurt dışında meydana gelecek afetlerde arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak.

f) Afet hallerinde görev verildiğinde, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için zaman zaman bir program dahilinde yapılacak haberleşme, toplanma, yüklenme ve intikal tatbikatlarına katılmak.

g) Belediye Başkanlığı ve Valilik tarafından verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

 h) Belediye personeline Afetlerle ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek, bununla ilgili Yıllık Eğitim Planını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREVE SEVK VE GÖREV YERİ SORUMLULUĞU

Madde 7- Efeler  Belediyesi Arama ve kurtarma ekibinin Acil durumlarda görevlendirilmesini Belediye Başkanı sağlar. Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi görev yerinde Valilik bünyesinde bulunan Kriz yönetiminin sorumluluğunda görev yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HABERLEŞME VE KOORDİNASYON

HABERLEŞME

Madde 8- Afet haberinin alınması ve afet bölgesine intikal edilmesiyle birlikte hizmet sunacak olan Efeler Belediyesi (EFAK) Arama Kurtarma Teşkilatı yaptığı çalışmaları net, doğru ve anlaşılır bir şekilde ilgililere ulaştırmak için, 24 saat esasına göre “SEYYAR HABERLEŞME MERKEZİ” kurar. Bu merkezin çalışma usul ve esasları ayrıca hazırlanacak özel talimatla belirlenir.

KOORDİNASYON

Madde 9- Afet bölgesinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi  gözetiminde, bölgeye gelen diğer birlik ve ekiplerle koordineli bir çalışma ortamı sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DONATIM VE KIYAFET

GÖREV KIYAFETİ

Madde  10-

Görev kıyafeti; arama-kurtarma ve ilkyardım personeli için aşağıda şekil ve özellikleri belirtilen lambalı baret, diğerleri için şapka, tişört, polar yağmurluk, ikaz yeleği, iş elbisesi veya tulumu, palaska ve uzun konçlu bottan oluşur. Sel veya çığ olaylarında giyilecek özel elbiseler ile hizmetin özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer görev kıyafetlerinin özellikleri şartnamesinde belirtilir.

a) Lambalı baret; kırmızı renkli, darbeye dayanıklı, ayarlanabilir sistemli, siperlikli, PVC veya fiber malzemeden, üzerinde batarya lambalı olarak .

b) İş elbisesi; hizmetin özelliğine göre, idarece tespit edilecek kırmızı renkli kumaştan cepleri dıştan ve iki parçalı olarak imal edilir

c) İş tulumu; Kırmızı renkte kumaştan cepleri dıştan ve tek parçalı olacak şekilde, kışlık iş tulumu arasında elyaf bulunan iki kat kumaştan, yazlık iş tulumu elyafsız tek kat kumaştan imal edilir

d) Uzun kollu Polar; hafif Polertec kumaştan imal edilir

e) Yağmurluk; kışlık eğitim kıyafetinde belirtilen özelliklerde imal edilir

f) İkaz yeleği; kavuniçi renkli, PVC kumaştan imal edilir

g) Palaska; petrol renginde, keten ve sentetik elyaftan imal edilir

 

ÖLÇÜ VE SEMBOLLER

Madde  11-

a) Şapkada, 4 cm. eninde, EFAK Sembolü bulunur. Arkada Efeler Belediyesi yazar.

b) Ceket, mont, parka, iş elbisesi ; sol kol üzerinde, üst noktası omuz çizgisinden 5 cm. aşağıda, en geniş yeri 7,5 cm. eninde, uzunluğu 9,5 cm. olan bez üzerine işlemeli EFAK Sembolü bulunur.

c) Ceket, mont,tulum, tişört, iş elbisesi, polar kıyafetlerinların sağ kolunda Türk Bayrağı bulunur.

d) Ceket, mont,tulum, tişört, iş elbisesi, polar ın sol gösünde EFAK sembolü bulunur.

e) Ceket, mont, tulum, tişört, il elbisesi, polar sağ göğsünde Efeler Belediyesi yazar

f) Ceket, mont, tulum, tişört, il elbisesi, Polar sırtında “EFAK Arama Kurtarma” yazar.

 

MİAD CETVELİ

Madde 12-

1. İş Tulumu Yıpranana Kadar

2. Tişört 2 Yıl

3. Montgomer 2 Yıl

4. İş Elbisesi Yıpranana Kadar

5. İkaz Yeleği Yıpranana Kadar

6. Palaska Yıpranana Kadar

7. Şapka 2 Yıl

8. Yağmurluk 3 Yıl

9. Bot - Çizme - 1 Yıl

10. Baret Yıpranana Kadar

11- Uzun Kollu Polar 2 yıl

Madde 10- Ekip personeline yazlık, kışlık olmak üzere eğitim ve görev kıyafetleri verilir. Verilen kıyafetler kullanım durumuna göre her yıl yenilenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM  - YÜRÜTME  - YÜRÜRLÜK

DENETİM

Madde 13- Gönüllülerden teşekkül eden bu ekiplerin gerektiğinde başarılı hizmet vermeleri için disiplin, devamlılık ve denetim esas alınır. Bu nedenle, eğitim ve hizmet davetine mazeretsiz olarak azami iki kez katılmayanlar ekip dışı sayılırlar.

YÜRÜTME

Madde 14- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülmesinden Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı sorumludur. Günün koşullarına göre gerekebilecek düzenlemelerin yapılarak Başkanlık onayına sunulması yine bu birim tarafından takip edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 15- Bu yönetmelik Efeler Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip Belediyenin web sitesi veya yerel gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

©2023 Efeler Belediyesi.