İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

11.11.2014

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2014 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmelikleri ile ilgili Komisyonca yapılan çalışmalar tamamlanamadığından konunun Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

3.21.10.2014 tarih ve 52785408-090-624 sayılı dilekçeleri İle Efeler İlçe Müftülüğü Yeniköy Muhtarlık binasının altındaki yerin Kur’an Kursu olarak daha önce kullanıldığını, yine bu yerin Kur’an Kursu olarak bedelsiz Efeler İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesini talep etmekte olup, bu yerin bedelsiz olarak 1 (Bir) yıllığına verilmesine, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 87639485/2657 sayılı yazıları ile köylerimizde bulunan çiftçilerimizin ve tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yerinde yeterli düzeyde karşılanması amacıyla Belediyemiz uhdesinde geçen çalışma bürolarının personelin kullanımına tahsis edilmesi hususunda tahsisin bedelsiz olarak 1 (Bir) yıllığına verilmesine,  Belediyemiz Zabıtasının kullanmış olduğu Bedesten İşhanı’ndaki toplantı salonunun hava şartları ve kullanımında şartların uygun olacağı da düşünülerek belirli gün ve saatlerde satışlardan elde edilen tellaliye geliri de Belediyemize gelir olarak yansıyacağından bedelsiz olarak 1 yıllığına Aydın 3. icra dairesine tahsisine; toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Eğrikavak Mahallesinde her yıl düzenlenen Eğrikavak Kestane Festivali’nin 5.sinin Efeler Belediyesi bünyesinde yapılmasına ve 10.000,00 TL. (onbin) maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5.Aydın İli Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi tapunun 94 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmaz imar planında tescilli bina konumunda olup belediyemizce 2863 sayılı kanunun 15.maddesi hükmü gereğince kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı imar kanununun 10.madddesi gereğince 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırılması ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Aydın Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1386 ada, 58 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 538,34 m2 yüzölçümlü parselde, 41,83 m2'ye tekabül eden 4183/53834 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7.Aydın Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1741 ada, 22 parselinde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 681,79 m2 yüzölçümlü parselde, 33,90 m2'ye tekabül eden 3390/68179 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının yapılmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8.Aydın Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahalle tapunun, 5955 ada, 44 parselinde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 153,94 m2 yüzölçümlü parselde, 8,6 m2'ye tekabül eden 10/179 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının yapılmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 899 ada, 76 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 249,93 m2 yüzölçümlü parselde 2,42 m2'ye tekabül eden 242/24993 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

  1. İlimiz, Efeler İlçesi,   Cumhuriyet Mahallesi,  tapunun 112 pafta,1280 ada, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yerleşik konut alanı, UİP-2129 PİN’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Y-6 (yarı bitişik düzen- 6 kat)  nizam konut alanında yer alan,  mülkiyeti Zümrüt YAŞAR ve Hasan Tahsin YAŞAR’a ait, parsel alanı 420,00 m2 büyüklüğünde iken mülga Aydın Belediyesi Encümeninin 20.03.2013 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan imar uygulaması-terk işlemi ile 387,95 m2 olarak değişikliğe uğrayan 5 nolu parselin imar uygulamasından önceki durumuna dönüştürülmesi için kavşak alanının parsel lehine daraltılması amaçlı UİP-2129,2 PİN’li plan değişikliği talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2334 ada 2 parsel nolu, 2336,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m (3 kat) şartında 18.00 m x 32.00 m ölçülerinde 2 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.30/1.56, Yençok:27.50m (9 kat) olarak UİP-2129,6 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, M19B.IID.4C pafta, 1946, 1947,…1955 parsel nolu (eski 946 parsel), toplam 3504,6 m² yüzölçümlü, 06.02.2009 tarih ve 65 sayılı İl Genel Meclisi kararına göre onaylanan UİP-6448 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli Uygulama (mevzii) İmar Planında TAKS/KAKS=0,15/0,30 ve 5/A-2/3 nizamlı konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.25/0,30, 5/A-2/3 olarak UİP-6448,1 PİN işlem nolu imar planı değişikliğinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19 K-I pafta, 1305 ada 19 parsel nolu, 293,28m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m.(3 kat) bitişik kit le nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.80/3.20, Yençok:12.50m (4 kat) olarak UİP-2129,16 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi

14.Efeler İlçesi, İmamköy Mahallesi, M19-B3-1A pafta,56 (16.000,00m²), 57 (10.700,00m²) ve 58 (5.750,00m²) parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2014 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararı ile onayladığı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planında Jeotermal Enerji Santrali Sahası olarak belirlenen alanda yer alan taşınmazlar için Emsal=0.50 Yençok=Serbest koşullu UİP-2130,9 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

15.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-II pafta, 2154 ada 1 parsel nolu, 2.991,11m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m. ticaret alanında yer alan taşınmaza Yurt Alanı kullanım kararının getirilerek, yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.25/2.00, Ayrık Nizam 8 kat olarak belirlenmesi amaçlı  UİP-2129,14 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-I pafta, 2452 ada 1 parsel nolu, 11.166,50m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Tesisi alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Kuzeyindeki 20.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m, Güneyindeki 7.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 40.00m, Doğusundaki 10.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m, batısındaki 10.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m yapı yaklaşma mesafesi olan  “Lise” alanında yer alan taşınmaz için, kuzey parsel sınırından 10.00m, güney parsel sınırından 5.00m, doğu parsel sınırından 5.00m, batı parsel sınırından 10.00m olarak yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,15 PİN işlem nolu imar planı değişikliğinin ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

17.Tema Ajans’ın (Hatice Karagöl) Yollar ve Dikenler” adlı sinema filminin aralık ayı içerisindeki galası için 5.000,00 TL maddi destekte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

 

 

 

               M Mesut ÖZAKCAN

                  Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.