İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.08.2014

EFELER BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 04.08.2014 Pazartesi günü saat:18.00’da Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM

1- Zabıt özetinin okunması,

2- Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesine kuruluş protokolünde belirtilen % 6,66 pay oranı ile Mülga Tepecik Belediyesi yerine katılımcı olunması ve 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi.

4- Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait; Şehir Temizliği ve Katı Atıkların kontrolü Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

5- Belediyemizce düzenlenen Amblem/Logo Tasarım yarışmasında 1. Seçilen eserin Efeler Belediyesi Amblemi/Logosu olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Efeler Belediyesi 2014-2019 yılı stratejik planın görüşülmesi.

7- 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; 2464 sayılı kanunun 15. Maddesi,21. Maddesi, 56. Maddesi, 60. Maddesi ile 84. Maddesinde yer alan tarifelerde düzenlemeler öngörüldüğünden; 10.07.2014 tarih ve 70 nolu meclis kararı ile belirlenen Gelir Ücret tarifemizin maktu vergi ve harç tutarlarında düzenlemeler yapılması hususunun görüşülmesi.

8- 2014 Yılı Belediyemiz Bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe ödeneklerinde 058502 Ekonomik kodlu Büyükşehir Belediyelerine ayrılan Paylar ödenek tertibinde ödenek bulunmadığından, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi olarak; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince 2.000.000,00 TL. X 8 ay = 16.000.000,00-TL. Ek ödenek bütçe kararı alınması hususunun görüşülmesi.

9- 2014 Yılı Belediyemiz Bütçesinde Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçe ödenekleri bulunmadığından, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesi olarak; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince toplam 483.600,00-TL. ek ödenek bütçe kararı alınması hususunun görüşülmesi.

10- 2872 Sayılı Çevre Kanunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun ve Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince; Belediyemiz evsel katı atıkların toplanması, nakli, taşınması ile yükümlü olduğundan, Evsel Katı Atık ücretlerinin su faturaları üzerinden tahsil edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ASKİ ) ile protokol yapılması ve Belediye Başkanına Protokol yapmak üzere yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11- Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Biriminde çalışan personele fazla mesai ücretinin ödenmesi hususunun görüşülmesi.

Mehmet Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.