İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

24.08.2015

TAŞINMAZ İŞ YERİ VE KİRA İHALE İLANI

 

İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ(İŞYERİ) KİRA İHALESİ

 

1-Mülkiyeti ve Tasarrufu belediyemize ait, Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

Sıra

 No

İşyeri Adresi                  

 

M2

İşkolu

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

Yıllık  muh. Bedel +KDV

3 Yıllık Muh.Bed.

Kar.Geç Teminat

1

Terziler Mah. 2 pafta 1491 parsel

70.00

Ticarethane

16.09.2015

 14.00

  1.320,00+KDV

    119.00

2

Ata Mah. Filistin Cad. ile alt sanayi 1.cad köşesi

12.00

Büfe

16.09.2015

 14.00

 7.200,00+KDV

 648.00

 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a)- Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv,vs.),

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi 

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Savcılıktan sabıka kaydı,

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler

a)- Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv,vs.),

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge                                                       

4- İhaleye Ortak giren kişiler,  2. Maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

5- 3 Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır.

Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

9- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ‘sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irad kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

10- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

11- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

                        İş bu ilan 12 maddeden ibaret

 

 

 

 

 

İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Tasarrufu Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri  3 (Üç) yıllık süre ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g. maddesine istinaden pazarlık usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Sır.No

İşyeri Adresi

  M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

 3Yıllık muham                                                           Bedel Karşı. Geçiçi.Tem.

   Yıllık Muham.

Bedel +KDV

1

Meşrutiyet Mah.Halide Hatun Cad. Polis Loj. Karşısı.

12.00

 

Büfe

26.08.2015

 14.00

  1.800,00+KDV

 162.00

2

Efeler Mah.Mevlana 3. Sokak  Ahmet Akdeniz Parkı İçi

12.00

Büfe

26.08.2015

 14.00

 1.800,00+KDV

 162.00

3

Dağemiri Mah. 1 Pafta 1041 Parsel

34.00

Ticarethane

26.08.2015

 14.00

1.800,00+KDV

  162.00

 

 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a)- Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv,vs.),

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi 

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Savcılıktan sabıka kaydı,

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler

a)- Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (su, çtv,vs.),

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge                                                          

4- İhaleye Ortak giren kişiler,  2. Maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

5- 3 Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır.

Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

9- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ‘sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irad kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

10- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

11- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

                        İş bu ilan 12 maddeden ibaret

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.