Liste Geri GÜNCEL 05.12.2018 İHALE İLANI

03.12.2018

İ L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
 

  1. Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 49. maddesine istinaden,Pazarlık Usulü Teklif ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

DalamaMah.Ramazan Ulutürk Cd.Kemal Tacir Parkı içi

29.82

Ticarethane

05.12.2018

14:00

900,00 TL

+ KDV

81,00 TL.

2

İmamköy Mah. 749 Parsel No:59

17.40

Ticarethane

05.12.2018

14:05

1.200,00 TL

+ KDV

108,00 TL.

3

Horozköy Mah.

417 Parsel

52.00

Ticarethane

05.12.2018

14:10

1.920,00 TL.

+ KDV

172,80 TL.

4

Pınardere Mah.101 Ada 1 Parsel No:9/2

16.80

 Ticarethane

05.12.2018

14:15

960,00 TL

+ KDV

86,40 TL.

 

2-İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3-İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d) İkametgâh ilmühaberi.

e)Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklıkbeyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7-İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10-İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11-KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12-Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

-İlan olunur.

 

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.