Liste Geri GÜNCEL 06.11.2019 İHALE İLANI

06.11.2019

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili niteliği aşağıda belirtilmiş taşınmazın 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

A d r e s

Toplam

M2

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Çeştepe Mahallesi 836 Parsel           

1.268,00

Halı Saha ve İdari Bina

06.11.2019

14:10

24.000,00 TL + KDV

2.160,00 TL.

 

 2-İhale 06/11/2019 Çarşamba günü saat 14.10’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, gerçekleştirilecektir.

 

 3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.), nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve dosya bedeli ile geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.),kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedeli ile geçici teminat bedelini, en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacaklar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

 

      - İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.