İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.04.2020

08.04.2020 İHALE İLANI

 

 

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

   1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine istinaden Pazarlık Usulü Teklif ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e     T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ KDV

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Alanlı Mahallesi 1071 Parsel

18,46

Ticarethane

08/04/2020

14:10

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

2

Alanlı Mahallesi 1071 Parsel

13,07

Ticarethane

08/04/2020

14:15

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

3

Alanlı Mahallesi 1071 Parsel

12,48

Ticarethane

08/04/2020

14:20

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

4

Ambarcık Mahallesi          (446 Parsel) No:36 

19,60

Ticarethane

08/04/2020

14:25

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

5

Dalama Mah. Remzi Çilengir  Cad. (3696 Parsel) No:19

25,38

Ticarethane

08/04/2020

14:30

4.200,00 TL.

+ KDV

378,00 TL.

6

Dalama Mah. Remzi Çilengir Cad. (2895 Parsel) No:19

31,17

Ticarethane

08/04/2020

14:35

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

7

Dalama/Yeniköy Mah.      (732 Parsel) No:282

96,60

Ticarethane

08/04/2020

14:40

2.640,00 TL.

+ KDV

237,60 TL.

8

Dereköy Mahallesi            (719 Parsel)  

60,65

Ticarethane

08/04/2020

14:45

1.440,00 TL.

+ KDV

129,60 TL.

9

Horozköy Mah. (417 Parsel) No:12

53,90

Ticarethane

08/04/2020

14:50

2.400,00 TL.

+ KDV

216,00 TL.

10

Şahnalı Mahallesi                      (460 Parsel) Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:340

49,88

Ticarethane

08/04/2020

14:55

3.180,00 TL

+ KDV

286,20 TL.

11

Tepecik Mah. Şht. P. Er M. Ali Tosun Bul. No:69

44,11

Ticarethane

08/04/2020

15:00

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

12

Konuklu Mahallesi            (882 Parsel) No:70

12,00

Ticarethane

08/04/2020

15:05

960,00 TL

+ KDV

86,40 TL.

13

Kadıköy Mahallesi                    (824 Parsel)  No:372/4

190,70

Ticarethane

08/04/2020

15:10

14.400,00 TL

+ KDV

1.296,00 TL.

14

Kenger Mahallesi              (374 Parsel)

41,10

Ticarethane

08/04/2020

15:15

1.800,00 TL

+ KDV

162,00 TL.

15

Kenger Mahallesi              (374 Parsel)

33,00

Ticarethane

08/04/2020

15:20

1.440,00 TL

+ KDV

129,60 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

                                                               

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.