İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.03.2019

08.05.2019 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

SıraNo

  A d r e s

M2

 

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Terziler Mah.  2 Pafta 1491 Parsel

6.00

Berber Dükkânı

08.05.2019

14:10

600,00 TL

+ KDV

54,00 TL.

  2

Umurlu Mah. Belediye Hizmet Binası önü park içi

5.00

ATM Alanı

08.05.2019

14:15

10.620,00 TL

 

956,00 TL.

3

Umurlu Mah. M. Kemal Yılmaz Parkı köşesi

5.00

ATM Alanı

08.05.2019

14:20

10.620,00 TL

 

956,00 TL.

4

Umurlu Mh.464 Ada 1 Parsel

16.00

D e p o

08.05.2019

14:25

2.160,00 TL

+ KDV

195,00 TL.

5

Yılmazköy Mah.  577 Parsel No:147

75.00

Ticarethane

08.05.2019

14:30

9.000,00 TL

+ KDV

810,00 TL.

6

Fatih Mah. Kapalı Pazar Yeri  C Blok No:5

14.10

Ticarethane

08.05.2019

14:40

5.580,00 TL

+ KDV

503,00 TL.

7

Güzelhisar Mah. Yedi Eylül Cd.49. Sk. köşesi No:72

53.81

B i n a

08.05.2019

14:45

1.920,00 TL

+ KDV

173,00 TL.

8

Hasan Efendi Mah. 1902 Sk. köşesi No:11

241.20

Umumi Tuvalet

08.05.2019

14:50

3.600,00 TL

+ KDV

324,00 TL.

9

Ata Mah. Filistin Cd. ile Sanayii 1. Cd. köşesi No:45

12.00

B ü f e

08.05.2019

14:55

9.600,00 TL

+ KDV

864,00 TL.

10

Gödrenli Mahallesi 1166 Parsel

9.00 Kulübe ve Kantar

40 Tonluk Kantar

08.05.2019

15:00

1.620,00 TL

+ KDV

146,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d) İkametgâh ilmühaberi.

e) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali   Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.