İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

25.11.2019

11.12.2019 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

     1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık (10 ve 12. Sıra No’lu ilanlar 1 (Bir) ürün sezonluk) süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

SıraNo

 A d r e s

M2

 

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3/1 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Yedi Eylül Mah. 1006 ile 1029 Sokak köşesi           

12.00

Büfe

11/12/2019

14:10

6.000,00 TL

+ KDV

540,00 TL.

  2

Kemer Mah. 2313 Ada 1 Parsel           

175.45

Arsa

11/12/2019

14:15

1.200,00 TL

+ KDV

108,00 TL.

3

Umurlu Mah. Çarşı Dükkânları No:1           

33.85

Depo

11/12/2019

14:20

600,00 TL

+ KDV

54,00 TL.

4

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:9                       

8.91

Ticarethane

11/12/2019

14:25

3.000,00 TL

+ KDV

270,00 TL.

5

Dalama Mah. 1. Sok. No:1/4           

78.00

Konut

11/12/2019

14:30

6.000,00 TL

+ KDV

540,00 TL.

6

Dalama Mah. Atatürk Cad. No:34           

18.60

Ticarethane

11/12/2019

14:35

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

7

Dalama Mah. Atatürk Cad. No:36           

18.60

Ticarethane

11/12/2019

14:40

3.840,00 TL

+ KDV

345,60 TL.

8

Umurlu Mah. 2079 Sokak Bekir Urgancı Parkı içi No:2

186.00

Ticarethane

11/12/2019

14:45

6.900,00 TL

+ KDV

621,00 TL.

9

Merkez/Yeniköy Mah. 2. Sokak No:144/B           

63.25

Ticarethane

11/12/2019

14:50

3.300,00 TL

+ KDV

297,00 TL.

10

Efeler İlçe sınırları içindeki Mezarlıklarda bulunan

4432 Adet

Zeytin Ağacı

11/12/2019

14:55

10.000,00 TL

+ KDV

300,00 TL.

11

Yılmazköy Mah.(577 Parsel) No:147

75.00

Ticarethane

11/12/2019

15:00

9.000,00 TL

+ KDV

810,00 TL.

12

Kızılcaköy Mahallesi

650 Adet

Zeytin Ağacı

11/12/2019

15:05

3.000,00 TL

+ KDV

90,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (Yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.