İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.02.2018

14.03.2018 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

T.C.  EFELER  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

 

  1-Aşağıdaki listede vasıfları belirtilen, mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların (Ticarethane, Büfe, Sağlık Ocağı ve Kantar) 3 (Üç) yıllık süre ile ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

M2    

İ ş k o l u

İ h a l e T a r i h i

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

1

Osman Yozgatlı Mahallesi

6103 ada,23 parsel Eski Çine Cd. Mahalle Konağı Kat:1

242.05

Sağlık Ocağı

14.03.2018

14:05

22.320,00 TL

+ KDV

2.010,00 TL.

2

Adnan Menderes Mahallesi

Orhan Gazi Bl. Enerji Park içi 

9.00

B ü f e

14.03.2018

14:10

14.400,00 TL.

+ KDV

1.300,00 TL.

3

Fatih Mahallesi Aydın Bul. Şht. Tolga Özmen Parkı içi

12.00

B ü f e

14.03.2018

14:15

10.620,00 TL.

+ KDV

960,00 TL.

4

Umurlu Mahallesi İstasyon Esnaf Sitesi No:5

20.00

Ticarethane

14.03.2018

14:20

2.400,00 TL.

+ KDV

220,00 TL.

5

Umurlu Mahallesi Bayramyeri Esnaf Sitesi No:13

44.01

Ticarethane

14.03.2018

14:25

2.400,00 TL.

+ KDV

220,00 TL.

6

Umurlu Mahallesi                  Bayramyeri Esnaf Sitesi No:14

88.01

Ticarethane

14.03.2018

14:30

4.320,00 TL.

+ KDV

390,00 TL.

7

Umurlu Mahallesi Bayramyeri Esnaf Sitesi No:12

44.01

Ticarethane

14.03.2018

14:35

2.400,00 TL.

+ KDV

220,00 TL.

8

Kardeşköy Mahallesi 703 Parsel No:171

38.58

Ticarethane

14.03.2018

14:40

840,00 TL.

+ KDV

80,00 TL.

9

Çeştepe Mahallesi 748 Parsel 50 Sk. No:2

74.99

Ticarethane

14.03.2018

14:45

1.800,00 TL.

+ KDV

165,00 TL.

10

Çeştepe Mahallesi 748 Parsel 50 Sk. No:12

81.81

Ticarethane

14.03.2018

14:50

1.200,00 TL.

+ KDV

110,00 TL.

11

Eğrikavak Mahallesi 120 ada 1 Parsel

28.00

Ticarethane

14.03.2018

14:55

1.560,00 TL.

+ KDV

145,00 TL.

12

Efeler Mah. 1458 sok. ile 1461 sok. köşe Murat Cebeci Parkı önü

8.00

B ü f e

14.03.2018

15:00

3.600,00 TL. + KDV

325,00 TL.

13

Umurlu Mahallesi 467 ada, 6 parsel No:5

33.85

Ticarethane

14.03.2018

15:05

2.340,00 TL.

+ KDV

215,00 TL.

14

Gödrenli Mahallesi 1166 Parsel

--------

K a n t a r

14.03.2018

15:10

1.560,00 TL.

+ KDV

145,00 TL.

 

  2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

    a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

    b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

    c)- İkametgâh ilmühaberi.

    d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

  3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

    a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

    b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

    c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

    d)- İkametgâh ilmühaberi.

    e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

  4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

  5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.
                                                                                                      

  6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

  7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

  8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

   9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

   10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

  11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

  12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

  13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.