İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

22.11.2022

15.12.2022 İHALE İLANI

İLAN

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. 2872 sayılı Kanun ve bağlı Atık Yönetimi Yönetmeliği”, “Sıfır Atık Yönetmeliği”, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, Belediyemiz görev / yetki ve sorumluluğunda olan “ Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı” işi lisanslı kurum/ kuruluş ve işletmelere 18 (On sekiz) aylığına imtiyaz hakkı yoluyla teminen ihalesi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  2. İhale 15/12/2022 Perşembe günü saat 14.10’da Yedi Eylül Mah. 1002 Sokak No:2 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.
  3. İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı veya ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
  5. İhaleye ilişkin Muhammen bedel 837.000,00 (Sekiz Yüz Otuz Yedi Bin) TL olup, Geçici teminat 25.110,000 TL (Yirmi Beş Bin Yüz On Türk Lirası) dır. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 150,00 (Yüzelli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
  6. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

 

     - İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.