İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

28.07.2017

16.08.2017 KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1-Mülkiyeti/tasarrufu belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içindeki aşağıda adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazların kiralama işi, 3 (Üç) yıllık süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

SıraNo

İşyeri Adresi

M 2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

1

Çiftlik Mah. 120 Ada 1 Parsel      Aydın-Muğla K.yolu üzeri No:62/A

94.34

Ticarethane

16.08.2017

14:00

1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL

2

Dalama Mahallesi 26 Pafta 4121 Parsel R. Çilengir Cd. No:24

17.62

Ticarethane

16.08.2017

14:00

2.160,00 TL.+ KDV

194,40 TL

3

Doğanköy Mahallesi Doğanköy Cd. 763 Parsel

35.00

Ticarethane

16.08.2017

14:00

1.080,00 TL.+ KDV

97,20 TL

4

İmamköy Mahallesi 749 Parsel Köy içi No:58-59

37.12

Ticarethane

16.08.2017

14:00

2.700,00 TL.+ KDV

243,00 TL

5

İmamköy Mahallesi 749 Parsel Köy içi No:61

38.40

Ticarethane

16.08.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL

6

Kozalaklı Mahallesi 3 Pafta 1435 Parsel No:20-21

131.44

Ticarethane

16.08.2017

14:00

3.960,00 TL.+ KDV

356,40 TL

7

Savrandere Mahallesi 190 Pafta, 154 Parsel

17.00

Ticarethane

16.08.2017

14:00

1.920,00 TL.+ KDV

172,80 TL

8

Serçeköy  Mahallesi 283 Parsel, No:78

68.40

Ticarethane

16.08.2017

14:00

2.400,00 TL.+ KDV

216,00 TL

9

Şahnalı Mah. Aydın-Dalama K.Yolu üzeri 460 parsel No:340

49.88

Ticarethane

16.08.2017

14:00

2.100,00 TL.+ KDV

189,00 TL

10

Terziler Mah. Köy içi

50.85

Ticarethane

16.08.2017

14:00

2.160,00 TL.+ KDV

194,40 TL

11

Umurlu Mah. Belediye Esnaf Sitesi içi 464 Ada, 1 Parsel

12.00

Umumi Tuvalet

16.08.2017

14:00

600,00 TL.+ KDV

54,00 TL

12

Umurlu Mah. İstasyon Esn. Sit. 173 Ada, 25 Parsel Kavaklar Cd. No:11

16.00

Ticarethane

16.08.2017

14:00

1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL

13

Umurlu Mah. İstasyon Esn. Sit. 173 Ada, 25 Parsel Kavaklar Cd. No:12

60.00

Ticarethane

16.08.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL

 

 2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

       5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

       6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

       8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

       9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

       10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

       11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

       12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

       13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.