İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.09.2017

18.10.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

T.C.  EFELER  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Aşağıdaki listede belirtilen, mülkiyeti belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki mahallede bulunan, adresi, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş konutların 3 (Üç) yıllık; 1 ile 10. sıra arasındaki, değişik yaşta ve boydaki muhtelif ağaçların üzerindeki mahsullerin toplanmasının ise 2 (İki) yıllık, süre ile kiralanmasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

SıraNo

A d r e s

Tahmini Ağaç sayısı M2 

İ ş k o l u

İhale tarihi

İhale saati

Yıllık Muh. Bedel +K.D.V.

2 / 3 yıllık Muh.Bed. karşılığı Geç. Tem.

1

Böcek Mahallesinde bulunan    Zeytin Ağaçları

110 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

500,00 TL.+ KDV

30,00 TL

2

Dereköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

116 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

1.200,00 TL.+ KDV

72,00 TL

3

Doğanköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

373 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

1.500,00 TL.+ KDV

90,00 TL

4

Eğrikavak Mahallesinde bulunan zeytin,ayva,ceviz,erik,kestane, fındık,elma ağaçları

153 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

4.750,00 TL.+ KDV

285,00 TL.

5

Gölcük Mahallesinde bulunan

Zeytin Ağaçları

50 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

600,00 TL.+ KDV

36,00 TL

6

Horozköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

115 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

600,00 TL.+ KDV

36,00 TL

7

Karaköy Mahallesinde bulunan Zeytin, İncir ve Ceviz Ağaçları

108 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

1.000,00 TL.+ KDV

60,00 TL

8

 Kenger Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

240 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

2.000,00 TL.+ KDV

120,00 TL

9

 Şahnalı Mahallesinde bulunan zeytin ağaçları

80 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

500,00 TL.+ KDV

30,00 TL

10

 Zeytinköy Mahallesinde bulunan zeytin ve ceviz ağaçları.

396 adet

Ürün Mahsulü

18.10.2017

14:00

1.500,00 TL.+ KDV

90,00 TL.

11

Dalama Mahallesi Camii Meydanı 1.Sk. No:1/1

78 m2

K o n u t

18.10.2017

14:00

4.320,00 TL.

389,00 TL

12

Dalama Mahallesi Camii Meydanı 1.Sk. No:1/2

78 m2

K o n u t

18.10.2017

14:00

4.320,00 TL.

389,00 TL

13

Dalama Mahallesi Camii Meydanı 1.Sk. No:1/6

78 m2

K o n u t

18.10.2017

14:00

4.320,00 TL.

389,00 TL

14

Dalama Mahallesi Camii Meydanı 1.Sk. No:1/7

78 m2

K o n u t

18.10.2017

14:00

4.320,00 TL.

389,00 TL

 

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

                                                                                          

4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

      5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL  şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

      9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.