Liste Geri GÜNCEL 18.12.2019 İHALE İLANI

05.12.2019

 

 

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İLAN

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 36 (otuzaltı) aylığına verilmesi ihalesi, 18/12/2019 tarihinde saat 14:10’daEfeler  Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL/ay)

İhale Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

İlan Şekli ve Adedi

İhale Usulü

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

       1

 

Ambalaj Atıkları Toplama ve Geri Kazanımİşi

 

Ambalaj Atıkları Niteliğindeki Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

4.078,89

36 Ay

4.405,20

İl sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 2 defa, Belediye internet sitesi ile  belediyeilan panosunda ilanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca“ AÇIK TEKLİF USULÜ “

50 TL

18/12/ 2019

Saat 14:10

İdarenin:

 1. Adresi : Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Efeler/ Aydın
 2. Telefon : 4448009-1309 
 3. Elektronik Posta Adresi: temizlik@efeler.bel.tr
 4. İhale Dokümanının Temin Edileceği Adres: Efeler Belediyesi -Temizlik İşleri Müdürlüğü
 5. İşe Başlama Tarihi: 01.01.2020

 İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 3. İhaleye gireceklerin, toplama ayırma tesisi, tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi ve geri dönüşüm tesisi çevre lisans ve yetki belgeleri, araçların ruhsatları (% 100 elektrikli aracın kendi malı olduğunu gösteren teknik şartname 3.2-b maddesinde belirtilen özeliklere ilişkin belgeler, diğer araçlar için kiralık ise kiralık sözleşmeleri), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Kapasite raporu
 4. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 5. Geçici Teminat Makbuzu
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 8. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 10. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler için ortaklık beyannamesi, ortaklardan her birinin ambalaj atığı toplama ve ayırma, tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi ve geri dönüşüm tesisi lisansı.
 11. Efeler Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 12. İhaleye katılacakların Efeler Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 13. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 14. 2886 Sayılı İhale Yasası’nın 29’ncu maddesine istinaden; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.


  İLAN OLUNUR.