İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

29.01.2020

19.02.2020 İHALE İLANI

 İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

   1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

A d r e s

M2

     

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Kadıköy Mahallesi         Kadıköy Bulvarı No:395

22,00

Ticarethane

19/02/2020

11:10

3.000,00 TL.

+ KDV

270,00 TL.

2

Girne Mah. İsmet Sezgin Bul. Gümüşevler Parkı içi No:3/1

12,00

Büfe

19/02/2020

11:15

9.600,00 TL.

+ KDV

864,00 TL.

3

Şahnalı Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri  No:341

49,88

Ticarethane

19/02/2020

11:20

3.180,00 TL.

+ KDV

286,20 TL.

4

 Mimar Sinan Mah. 2334 ile  2305 Sok. köşesi No:6 

12,00

Büfe

19/02/2020

11:25

9.480,00 TL.

+ KDV

853,20 TL.

5

Şahnalı Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri  No:342-343

99,76

Ticarethane

19/02/2020

11:30

4.680,00 TL.

+ KDV

421,20 TL.

6

Girne Mah. Anadolu Bul.   2227 Sok. No:4 

12,00

Büfe

19/02/2020

11:35

10.200,00 TL.

+ KDV

918,00 TL.

7

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:7

19,22

Ticarethane

19/02/2020

11:40

3.780,00 TL.

+ KDV

340,20 TL.

8

Umurlu Mah. Türk Ocağı Cad. Bel. Hiz. Bin. önü 

5,00

ATM Alanı

19/02/2020

11:45

12.000,00 TL.

 

1.080,00 TL.

9

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:21

31,17

Ticarethane

19/02/2020

11:50

3.960,00 TL.

+ KDV

356,40 TL.

10

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:1

21,78

Ticarethane

19/02/2020

11:55

4.200,00 TL

+ KDV

378,00 TL.

11

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:3

21,78

Ticarethane

19/02/2020

12:00

3.780,00 TL.

+ KDV

340,20 TL.

12

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:4

59,15

Ticarethane

19/02/2020

12:05

1.920,00 TL

+ KDV

172,80 TL.

13

Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:23

24,75

Ticarethane

19/02/2020

12:10

4.320,00 TL

+ KDV

388,80 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (Yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü  en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

- İlan olunur.

       

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.