İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.07.2017

19.07.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

  1. Aşağıdaki listede belirtilen, mülkiyeti belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif mahallelerde bulunan, değişik yaşta ve boydaki ağaçların üzerindeki mahsullerin toplanmasının kiralama işinin (Sıra No:1 ile 13 arası), 2 (İki) yıllık süre ile; Ada, parseli, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş mülkiyeti/tasarrufu belediyemize ait Ticarethane, Büfe, Umumi Tuvalet ve ATM Alanının (Sıra No:14 ile 18 arası) kiralanması işinin ise, 3 (Üç) yıllık süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

SıraNo

İşyeri Adresi

Tahmini Ağaç Sayısı / M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

2 / 3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Alatepe Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

300 adet

Ürün Mahsulü

 

19.07.2017

14:00

2.500,00 TL.

+ KDV

150,00 TL

2

Böcek Mahallesinde bulunan    Zeytin Ağaçları

110 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

500,00 TL.

+ KDV

30,00 TL

3

Dereköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

116 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

500,00 TL.

+ KDV

30,00 TL

4

Doğanköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

373 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

90,00 TL

5

Eğrikavak Mahallesinde bulunan zeytin,ayva,ceviz,erik,kestane, fındık,elma ağaçları

153 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

4.750,00 TL.

+ KDV

285,00 TL.

6

Gölcük Mahallesinde bulunan

Zeytin Ağaçları

50 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

600,00 TL.

+ KDV

36,00 TL

7

Horozköy Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

115 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

600,00 TL.

+ KDV

36,00 TL

8

Karaköy Mahallesinde bulunan Zeytin, İncir ve Ceviz Ağaçları

108 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

1.000,00 TL.

+ KDV

60,00 TL

9

 Kenger Mahallesinde bulunan

 Zeytin Ağaçları

240 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

2.000,00 TL.

+ KDV

120,00 TL

10

Kırıklar Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

90 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

500,00 TL.

+ KDV

30,00 TL

11

Musluca Mahallesinde bulunan Zeytin Ağaçları

763 adet

Ürün Mahsulü

 19.07.2017

14:00

2.700,00 TL.

+ KDV

162,00 TL

12

 Şahnalı Mahallesinde bulunan

 zeytin ağaçları

80 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

500,00 TL.

+ KDV

30,00 TL

13

 Zeytinköy Mahallesinde bulunan        

 zeytin ve ceviz ağaçları.

396 adet

Ürün Mahsulü

19.07.2017

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

90,00 TL.

14

Efeler Mah. 1458 sok. ile 1461 sok. köşe Murat Cebeci Parkı önü

8.00

B ü f e

19.07.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

15

Hasan Efendi Mah.349 Ada,15 Parsel 1902 Sk. köşesi No:11

241.20

Umumi Tuvalet

19.07.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

16

Merkez / Yeniköy Mah.

253 parsel  No:144 / B

63.25

Ticarethane

19.07.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

17

Merkez / Yeniköy Mah.

253 parsel  No:144 / C

63.25

Ticarethane

19.07.2017

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

18

Umurlu Mah. Bayramyeri Park alanı  2028 sokak

9.00

ATM Alanı

19.07.2017

14:00

8.000,00 TL.

720,00 TL.

 

 2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

      5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

      7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

       8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

      9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

      10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

 

 

                                                                                   

©2023 Efeler Belediyesi.