İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.09.2017

20.09.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

T.C.  EFELER  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Aşağıdaki listede belirtilen, mülkiyeti/tasarrufu belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif mahallelerde bulunan, ada, parseli, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık; 3. sıradaki, değişik yaşta ve boydaki ağaçların üzerindeki mahsullerin toplanmasının ise 2 (İki) yıllık, süre ile kiralanmasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

SıraNo

İşyeri Adresi

 M 2  Adet

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

2 / 3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

1

Ata Mah. Gıda Çarşısı 2. Cad. Kantar arkası Park içi

12.00

B ü f e

20.09.2017

14:00

6.900,00 TL.+ KDV

621,00 TL

2

Efeler Mah. 1462 Sk. ile 1464 Sk. köşesi Şht. A.Akdeniz Parkı 

12.00

B ü f e

20.09.2017

14:00

2.400,00 TL.+ KDV

216,00 TL

3

Kırıklar Mahallesinde bulunan zeytin ağaçları

90

Ürün Mahsulü

20.09.2017

14:00

500,00 TL.+ KDV

30,00 TL

4

Umurlu Mah.173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:4

143.00

Ticarethane (Depo)

20.09.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL

5

Umurlu Mah.Rıfat Tunçbilek  Cad. Hal Tes. No:40

57.12

Ticarethane

20.09.2017

14:00

4.620,00 TL.+ KDV

415,80 TL

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

 5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.