Liste Geri GÜNCEL 21.12.2016 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

22.12.2016

                                                                      İ L A N

                         EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki mahallesi, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş ağaçlar üzerindeki mahsullerin toplanmasının kiralama işi, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Savcılıktan sabıka kaydı.

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

3-İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı.

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

     5-3(Üç) Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

     6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

     

     7-İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

     9-İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

    10-KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

    11-Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

    12-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İlan olunur.

        - İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.

SıraNo

İşyeri Adresi

M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

KUYULU    Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

39 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV 

45,00 TL.

2

DOĞANKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

373 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

3

KIRIKLAR  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

90 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV

45,00 TL.

4

MUSLUCA  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

763 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

2.700,00 TL.

+ KDV

243,00 TL.

5

KUYUCULAR  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

35 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

150,00 TL.

+ KDV

15,00 TL.

6

İMAMKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

150 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV

45,00 TL.

7

KARAKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

185 adet

Ürün Mahsulü

21.12.2016

14:00

650,00 TL.

+ KDV

60,00 TL.