İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.04.2022

27.04.2022 İHALE İLANI

İLAN

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:2,3,4,5,6,7 (1) bir yıllık - süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

Adres

M2

Niteliği

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad.49 Sok. No:72

53,81

Ticarethane

27.04.2022

14.10

3.180,00 TL.+KDV

286,20 TL.

2

Şevketiye Mahallesi No:116/A

26,22

Ticarethane

27.04.2022

14.11

6.000,00 TL.+KDV

180,00 TL.

3

Şevketiye Mahallesi No:116/B

26,22

Ticarethane

27.04.2022

14.12

6.000,00 TL.+KDV

180,00 TL.

4

Şevketiye Mahallesi No:116/C

25,46

Ticarethane

27.04.2022

14.13

6.000,00 TL.+KDV

180,00 TL.

5

Şevketiye Mahallesi No:116/D

9,57

Ticarethane

27.04.2022

14.14

2.280,00 TL.+KDV

69,00 TL.

6

Şevketiye Mahallesi No:116/E

18,31

Ticarethane

27.04.2022

14.15

3.300,00 TL.+KDV

99,00 TL.

7

Şevketiye Mahallesi No:21/A

33,00

Ticarethane

27.04.2022

14.16

6.000,00 TL.+KDV

180,00 TL.

8

Terziler Mahallesi  1491 Parsel

6,00

Ticarethane

27.04.2022

14.17

960,00 TL.+KDV

87,00 TL.

9

Umurlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:7

16,00

Depo

27.04.2022

14.18

3.540,00 TL.+KDV

318,60 TL.

10

Umurlu Mahallesi Belediye Hizm. Binası önü

6,00

ATM Alanı

27.04.2022

14.19

17.640,00 TL.

1.588,00 TL.

11

Umurlu Mahallesi Mustafa Kemal Yılmaz Parkı Köşe

5,00

ATM Alanı

27.04.2022

14.20

17.640,00 TL.

1.588,00 TL.

12

Girne Mahallesi 2198 Sok. Ahmet Bursa Parkı içi No:6

12,00

Büfe

27.04.2022

14.21

13.860,00 TL.+KDV

1.247,40 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3 ’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                             

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6 ’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

      - İlan olunur.

       

      - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.