İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.08.2018

29.08.2018 İHALE İLANI

                                                                                      İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç)

yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

 

M2

     

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

Efeler Mah. Hürriyet Bul. ile 2275 sk. Ahmet Emin AKAY Parkı

12.00

B ü f e

29.08.2018

14:10

19.200,00 TL

+ KDV

1.728,00 TL.

2

Dereköy Mah. 719 Parsel

60.65

Ticarethane

29.08.2018

14:15

1.200,00 TL

+ KDV

108,00 TL.

3

Karahayıt Mah. 1561 Parsel

40.00

Ticarethane

29.08.2018

14:20

1.560,00 TL

+ KDV

140,40 TL.

4

Kardeşköy Mh. 703 parsel        1 pafta No:183

60.40

Ticarethane

29.08.2018

14:25

2.160,00 TL

+ KDV

194,40 TL.

5

Sıralılar Mah.

663 parsel No:56

55.80

Ticarethane

29.08.2018

14:30

3.000,00 TL

+ KDV

270,00 TL.

6

Kemer Mah.

2306 ada 39 parsel 1837 sok. No:7/C

18.95

Ticarethane

29.08.2018

14:35

1.440,00 TL

+ KDV

129,60 TL.

7

Kemer Mah. 2306 ada 39 parsel 1837 sk. No:7/A

12.42

Ticarethane

29.08.2018

14:40

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL.

8

Mimar Sinan Mah. 6475 ada 1 parsel 2302 sk. No:6

201.00

Ticarethane

29.08.2018

14:45

9.840,00 TL.

+ KDV

885,60 TL.

9

Ramazan Paşa Mah.

Barbaros Cd. 31 Ada 18 Parsel No:177

32.00

Ticarethane

29.08.2018

14:50

1.320,00 TL

+ KDV

118,80 TL.

10

Ramazan Paşa Mah.

Barbaros Cd. 31 Ada 18 Parsel No:178

32.00

 Ticarethane

29.08.2018

14:55

1.320,00 TL

+ KDV

118,80 TL.

11

Savrandere Mah.190 ada 154 parsel

17.00

 Ticarethane

29.08.2018

15:00

1.920,00 TL

+ KDV

172,80 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d) İkametgâh ilmühaberi.

e) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

    

   

                                                                                         -1-                            

 

 

 

 

 

    5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                                                                                         

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

    9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

    11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              -2-

 

©2023 Efeler Belediyesi.