İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.01.2016

EMLAK VE İSTİMLAK İHALE İLANI - 4

                                                                                   İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ(İŞYERİ) KİRA İHALESİ

 

1-Mülkiyeti ve Tasarrufu belediyemize ait, Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri mevcut halleri ile 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Sıra No

İşyeri Adresi                  

 

M2

İşkolu

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

Yıllık muh. Bedel +KDV

3Yıllık Muh.Be.

Kar.Geç Teminat

1

Eğrikavak Mah.152 Ada 2 Parsel

  20.00

Ticarethane

20.01.2016

 14.00

  1.440,00+KDV

  130.00

2

Ovaemiri Mah.İsmet Sezgin Bul.151 Ada 4 Parsel

106.71  

Ticarethane

20.01.2016

 14.00

  6.000,00+KDV

  540.00

3

Çeştepe Mah.Cumhuriyet Cad.Kavak Meydanı 3 Pafta 784 Parsel

154.00

Ticarethane

20.01.2016

14.00

  9.600,00+KDV

  864.00

4

Hasan Efendi Mah.349 Ada 15 Parsel 1901 Sk. ile 1901 Sk. Köşesi No:11

140.00

Umumi WC

20.01.2016

14.00

  1.200,00+KDV

  108.00

5

Efeler Mah.Hürriyet Bul.No:12 Şh.Mutlu Duran Parkı İçi

  12.00

Büfe

20.01.2016

14.00

  3.600,00+KDV

 324.00

 

 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 

a)-  Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, emlak, ilan reklam, çtv, vs.),

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi 

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Savcılıktan sabıka kaydı,

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler

 

a)- Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, emlak, ilan reklam, çtv, vs.),

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı,

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

                                    

 

 

                                                                                       -1-

  

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler,  2. Maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

 

5- 3 Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                                                                                         

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır.

Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira servisine teslim etmeleri gerekmektedir.


8- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

9- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ‘sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irad kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

10- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

11- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

 

İş bu ilan 12 maddeden ibaret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.