İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.02.2021 ALINAN KARARLAR

01.02.2021 ALINAN KARARLAR

04.02.2021

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İlçemiz sınırları içerisinde şehir merkezi olan yerlerde giden kargo paket işlemlerinin yapılması için irtibat bürosu ve 1’ inci, 2’ inci ve 3’üncü sanayi siteleri içerisinde tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hizmet verecek olan işyerlerinin açılabilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin Tente ve Sundurmalarının imar mevzuatı açısından uygun hale getirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. İlçemiz genelinde katlı otopark işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları bulunan katlı otoparklarına ihtiyaçtan dolayı ve vatandaşlara kolaylık sağlamak adına sulu – susuz oto yıkama işyeri açma imkânı verilebilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Girne ve Ovaeymir Mahallerinde yeni yapılacak parklara isim verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada nolu konut alanında kalan yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliğihususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 802 ada 76 ve 38 nolu konut alanında kalan taşınmazlar için mer’i imar planının uygulanmasındaki sorunları gidermek için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6291 nolu koşullu konut alanında kalan taşınmaz için yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. DSİ sorumluluk alanında olan Kocagür ve Umurlu Mahallelerinde bulunan yollar ve bundan sonra benzer şekilde yol çalışması ihtiyacı doğacak diğer yerlere yönelik yol yapım çalışmalarının yapılması için DSİ ile protokol yapma yetkisinin Belediyemiz adına Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a, verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirilmesine ilişkin yönetmelik gereğince, belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerden, geçiş hakkı bedellerinin tahsili, geçişlerin tespiti ve raporlanması işi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hizmet ve danışmanlık alım işi ihalesinin yapılmasına ve yapılacak ihalede işi alan firmaya söz konusu iş kapsamında belediyemizi temsilen gereken vekaletin (avukatlık da dahil) verilebilmesi için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Belediyemiz yetki alanında gerek alt yapı kurum ve kuruluşları, gerekse de gerçek kişiler tarafından izin ve ruhsat almadan yapılacak kazı işlemlerinde Zemin Tahrip Bedelinin iki katı kadar ceza kesilerek işlem tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 23 Ocak 2021 tarih ve 31733 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Çatı yüzeyi yağmur sularının zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

           M.Fatih ATAY

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.