İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.04.2022 ALINAN KARARLAR

01.04.2022 ALINAN KARARLAR

06.04.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI 

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2021 yılına ait Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince tasvip ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3- Efeler Belediyesi 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu mecliste okundu.

4- Stratejik plan ve performans programına uygun olarak müdürlüklerin yetersiz kalan ödenekleri için hazırlanan 2022-2023-2024 yılları Ek Taslak bütçesinin incelenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan gizli oylama neticesinde; Arzu AKBULUT AKSÜNGER, Altan KEMERCİ ve Sabri KÜÇÜK 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyeler 1 (bir) yıl süre ile İhtisas komisyonlarına seçilmişlerdir.

İmar  Komisyonu:                Plan ve Bütçe Komisyonu:            Hukuk Komisyonu:          Çevre ve Sağlık Komisyonu:

1- Abidin ARSLAN            1- Ahmet Mithat TAŞDAN             1- Yılmaz TİLKİ                   1- Gülşen ALTUĞ

2- İbrahim TOKAT             2- Oktay TOROS                         2- Ersun SİNANOĞLU        2- Yüksel MACAROĞLU

3- Kasım PAYZA                3- Duygu GÖĞDE                      3- Savaş AKÇÖLTEKİN       3- Mehmet BİÇER

4- İsmail Hakkı ESER       4- Mustafa TOLAN                      4- Mustafa SABUNCU         4- Turgay AKGÜLLER

5- Ahmet ERTÜRK            5- Semra YÜCEL                       5- İlhan ADIYAMAN           5- Tarkans Zorlu KOŞAR

 

Esnaf ve Pazar                  Ulaşım ve Turizm                     Kültür, Sanat, Spor.ve         Tarım Komisyonu:

Komisyonu:                       Komisyonu:                             Engelliler Komisyonu:

1- Oktay TOROS                1- Umut Yener KÖSE                    1- Gülşen ALTUĞ              1- Abidin ARSLAN

2- Ahmet KIZILKAYA          2- İbrahim TOKAT                         2- Ahmet KIZILKAYA         2- Adnan BOSNALI

3- Abdülkadir OGÜR          3- Semra YÜCEL                          3- Neşe MENDERES        3- Ahmet ERTÜRK

4- İsmail Hakkı GÜL          4- Abdulhamit Burak AYKUT         4- Kasım PAYZA                4- Neşe MENDERES

5- Münevver GÖKTAŞ       5- Tarkans Zorlu KOŞAR              5- Sabri KÜÇÜK                5- İsmail Hakkı GÜL

 

10- 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave edilmesi ve güncellenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11- Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 1633 Parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18 m⊃2; yüzölçümlü taşınmazın Efeler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili alınmış olan Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2018 Tarih ve 27 Sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi ve 18’inci maddesinin (p) bendi gereğince kardeş şehrimiz olan Ukrayna’ nın Khmelnytskyi Belediyesinin insani yardım talebi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13- Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda revizyon uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.