İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.11.2019 ALINAN KARARLAR

01.11.2019 ALINAN KARARLAR

07.11.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2- Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3- Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

4- Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 Adet 1.Derece Şehir Plancısı Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

5-Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün  22.10.2019  tarih ve 4043051 sayılı yazısı gereğince;3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere İlçemize bağlı Karaköy Mahallesinde halihazırda bilirkişi seçilmiş bulunan Cavit TOPAL’ın sonradan Muhtar olduğu tespit edildiğinden, boşalan bilirkişi yerine İhsan ŞAHİN’in bilirkişi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6- İlimiz Efeler İlçesinde 1-2-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Dama Şampiyonasına ve 16-17-18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Ulusal Satranç Turnuvasına katılacak olan 57 kişiye toplam 46.250TL.sı (Net) ödül verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7- Uşak Sivaslı Belediyesi ile belediyeler arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilerek, yerel yönetim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi konularında ve karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “kardeş kent” ilişkisinin kurulmasına, “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

8- Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanmak üzere ve bu yetki kapsamında yurtiçi bankalardan kullanmayı planladığı faiz hariç 9.000.000.- TL’sı kredi için İller Bankasından teminat mektubu alınmasına dair konu işlerle ilgili teminat ve temlik vermeye, görevlendirme yapmaya, imza atmaya ve diğer her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9-2019 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi’nde Belediyemize bağlı müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklikler yapılması talebinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

10-Basın Yayın Komisyonu tarafından basılması uygun bulunan “Telli Kurşun Yarası” adlı kitaptan 2.000 (İkibin) adet basılmasına, eser yayınlandıktan sonra her bir kitabın 10TL.sı bedelle satışına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

11- İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 30, 31, 33, 34 ve 130 parsel numaralı taşınmaz için Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2018/1125 K:2019/587 esas sayılı dava kararı gereğince ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden, Efeler Belediyesi Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ve bu karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve Mülga Aydın Belediyesi Meclisinin 12.11.2001 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönüşünün yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

12- İlimiz, Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylı Yükseköğretim ve Sosyal Tesis Alanında kalan taşınmazlar için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

13- İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2289 ada 1 parsel nolu,  yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında yer alan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

14-Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarih ve 102 sayılı kararı gereğince; Belediyemiz Amblem/Logo tasarım yarışmasında halk oylaması sonucu seçilen eserin Efeler Belediyesi Amblem/Logosu olarak kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

15- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin v bendi, 24. Maddesinin j bendi ve 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin b bendine dayanılarak Kreş ve Gündüz Bakımevi açılması için ilgili bakanlık ve tüm resmi kurumlar ile yazışmaları yapmaya Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ın yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.