İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.01.2023 ALINAN KARARLAR

02.01.2023 ALINAN KARARLAR

06.01.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2023 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan seçim sonunda en yüksek oyu alan Meclis Üyeleri; Altan KEMERCİ, Ahmet KIZILKAYA, İlhan ADIYAMAN, Mustafa TOLAN ve Mustafa SABUNCU’ nun Denetim Komisyonu Üyesi olarak belirlenmelerine oy birliğiyle karar verildi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına ve meclisin 2023 yılında tatil yapmamasına oturuma katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemizin çeşitli birimlerinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre 2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2023 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2023 yılında ihtiyaç duyulması halinde ilk defa istihdam edilecek olan Tam Zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasında ilgili personellere ödenecek ücretlerin 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan net ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Belediyemizde Zincirleme Hizmet Akitleri ile çalışmakta iken 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin 24. maddesi gereğince 12 ay süre ile çalıştırılmasına, hazırlanan Vize Cetvelinin onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Umurlu Mahallesinin nüfusunun yoğun olması ve sınırlarının geniş olması sebebiyle Mahallenin bölünmesi talebinin görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılması talebinin görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Çeştepe Mahallesi tapunun, 109 ada 3 parselinde bulunan taşınmaza halkın sosyal, kültürel, sportif vb. ihtiyaçlarına cevap vermek için belirtilen amaç çerçevesinde, gerekli her türlü iş ve eyleme yönelik görüşmeleri yapmak, her türlü yapım işini gerçekleştirmek, protokol imzalamak ve karar almak amaçlı Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları; 6.maddesinde “Bölge otoparkları ve genel otoparklar, imar planlarında bu kullanımlara ayrılan yerlerde ve plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya çok katlı olarak gerektiğinde mekanik sistemler de kullanılarak yapılır.” denmektedir. Ayrıca “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi gibi alanları artırıcı fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planında değişiklik gerektirmez.” denilmesine rağmen 1/1000 ölçekli imar planlarımızda da bu alanların yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma tamamlanıncaya kadar; Hâlihazırda yerleri belli olan açık otopark alanlarımız için; 1-Yapı parselinin bulunduğu adada, ada içi otopark yeri onaylı imar planında ayrılmışsa, yapı yapılacak parselin bulunduğu yapı adasını çevreleyen yollar üzerinde cep otopark olarak düzenlenen alanlar mevcut ise, bu parsellerde otopark bedeli açık otopark olarak bedeli alınmasına, 2-Plansız Alanlar içerisinde yapılarak otopark yerleri belirlenene kadar açık otopark olarak değerlendirilerek bedel alınmasına, 3-Otopark bedelinin belirlenirken; “Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade eder.” denildiğinden; Katlı otopark, kapalı otopark ve yeraltı otoparkının yapılması belirlenen bölgelerde tebliğde yer alan yapı yaklaşık birim fiyatlarından IIIA grubunun seçilerek otopark bedelinin belirlenmesine, 4-Açık otopark, cep otoparkı, yol boyunca otopark alanı olarak belirlenen bölgelerde tebliğde yer alan yapı yaklaşık birim fiyatlarından IIB grubunun seçilerek otopark bedelinin belirlenmesine, 5-Kesinleşmiş plan kararları oluşuncaya ve bölgelere göre otopark yerleri belli olana kadar emlak beyan değeri olarak yapı ruhsatı talep edilen parselin emlak beyan değerinin kullanılarak belirlenmesine, 6-Otopark alanın ve otopark grubunun değerlendirileceği parsellerin 2 veya daha fazla yola cephesi olması durumunda, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre belirlenmesine; Ayrıca bitişik nizam ön bahçesiz (ön bahçesi bulunmayan) yapı parsellerinde bina derinliğinin 20 metreden az olması ve ilgilerinin talep etmesi durumunda doğrudan otopark bedeli alınmak suretiyle yapı ruhsatı düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 262 parsel numaralı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1468 ada 7 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6215 ada 2 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre İlköğretim Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 226 ada 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret + Turizm Alanı ve Otopark alanında kalan taşınmaz için, yapılaşma koşullu Ticaret + Turizm Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 134 ada 6, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 M.Fatih ATAY

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.