İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.06.2022 ALINAN KARARLAR

03.06.2022 ALINAN KARARLAR

03.06.2022

    BELEDİYE MECLİSİNİN 03.06.2022 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin nakdi sermayesinin 10.000.000,00 TL' den 20.000.000,00 TL' ye çıkarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3-Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu birincileri Elif Hayriye YILMAZ’ a 5.000,00 TL, Fadime ÖZKAN' a 5.000,00 TL ve ikincisi Rabia Nur USLU' ya 5.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 TL para ödülü verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlardan;

 • 525, 489, 550, 556, 1517, 1485, 808, 473, 484 parsel nolu taşınmazların konut alanında kalması nedeniyle söz konusu taşınmazlara yapılan itirazların reddedilmesine,
 • 246 ada 18 ve 19 parsel nolu taşınmazların Ticaret alanında kalması nedeniyle söz konusu taşınmazlara yapılan itirazların reddedilmesine,
 • 1442, 1337, 504, 505, 506, 534, 535, 486, 487, 488, 565, 510, 1436, 561, 542, 566, 536, 508, 509, 537, 494, 533, 516, 517, 472, 476 ve 477 parsel nolu taşınmazların yol, park, otopark, meydan, spor alanı, sosyal tesis, kreş vb. kullanımlarda kalması nedeniyle itirazlar haklı bulunarak, “E:3.50 Yençok.21.50m yapılaşma koşulu verilmiş olan bölgede İmar Kanunun 18.Maddesine istinaden imar uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez” ibaresini Plan Notlarına eklenmesine,
 • 1240 parsel nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırı dışında olduğundan itirazın reddedilmesine,
 • 143 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel nolu taşınmazların revizyon öncesi imar planı yapılaşma koşullarına geri dönülmesi talebi, söz konusu imar adasında inşaat alanının azalması nedeniyle mağduriyet oluştuğundan uygun görülmüş olup, yapılanma koşullarının bitişik nizam 3 kat TAKS/KAKS 0.40/1.20 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine,
 • 1458 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Mülga Ovaeymir Belediyesince 08.02.2008 tarih ve 2008/10 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  E:0.30/0.90 ayrık nizam 3 kat koşullu getirilmiş olduğundan ve yapılan revizyon imar planında bahsedilen yapılaşma koşulları değiştirilmediğinden; söz konusu taşınmaz için yapılan itirazın reddedilmesine, 532 parsel nolu taşınmaz için yapılan itiraz;  taşınmazın revizyon imar planında yer aldığı bölge itibari ile değerlendirildiğinde, parsel bazında bir önceki imar planına dönülmesinin uygun olmadığı ve bu nedenle reddedilmesine,
 • 213 ada 3 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazda revizyon öncesi imar planı yapılaşma koşullarına geri dönülmesi talebinin, inşaat alanında herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle reddedilmesine,
 • 953 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın uygun olduğuna; önceki uygulama imar planındaki gibi çekme mesafesi verilmemesi halinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Bahçe Mesafeleri ile ilgili, maddesinde belirtilen 5m çekme mesafesi uygulanması gerekeceğinden ve bu nedenle söz konusu parsel tek başına yapılaşamayacağından, yapı nizamının bitişik nizam 3 kat olarak belirlenmesi ve plan notlarına “Bitişik Nizam konut alanlarında, ayrıca yapı yaklaşma sınırı geçilmemişse, ön bahçe mesafesi verilmemişse, planda gösterilen plan hattı sınırı aynı zamanda yapı yaklaşma sınırıdır. Parselin esas girişlerine göre arka bahçe mesafesinin tayininde yönetmelik hükümleri geçerlidir.” hükmünün plan notlarına eklenmesine,
 • 1452 ve 1453 nolu taşınmazların bulunduğu alanda Mülga Ovaeymir Belediyesince 08.02.2008 tarih ve 2008/10 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile E:0.30/0.90 ayrık nizam 3 kat koşullu getirilmiş olduğundan ve yapılan revizyon imar planında bahsedilen yapılaşma koşulları değiştirilmediğinden; söz konusu taşınmaz için yapılan itirazın reddedilmesine,
 • 165 ada 5 parsel nolu taşınmaz için yapılan itiraz uygun görülmemiş olup önceki uygulama imar planındaki yol güzergahının revizyon ile değiştirilmediği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği
 • 168 ada 2, 3, 4, 17 parseller için yapılan itirazın; önceki uygulama imar planındaki yol güzergahının revizyon ile değiştirilmediği gerekçesiyle reddedilmesine,
 • 885 ve 1016 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazın gerekçesi belirtilmediğinden, reddedilmesine,
 • 194 ada 10 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın; Otopark alanında yer almasından dolayı itirazın uygun olduğuna söz konusu taşınmaz konut alanında kalacak şekilde düzenlemelerin yapılmasına,
 • 157 ada 13 parsel ve 14 parsel numaralı taşınmazlar için yapılan itirazın; Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2010/1011 K:2011/1467 sayılı Kararı, Mülga Ovaeymir Belediyesi Meclisinin 22.07.2011 tarih ve 2011/21 ile 2011/22 sayılı kararları ile iptal edilen Mülga Ovaeymir Belediyesinin yaptığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında kalmakta olduğu, yapılan revizyon uygulama imar planı ile ayrık nizam 3 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanına dönüştürüldüğü görüldüğünden reddedilmesine,
 • 157 ada 16 parsel nolu taşınmaz için yapılan itiraz; uygun görülmüş olup, yapılanma koşullarının ada orta çizgisi ile güneyi E=2.50 kuzeyi E=0.90 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine,
 • 158 ada 4, 5 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar için yapılan itirazın, Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2010/1011 K:2011/1467 sayılı Kararı, Mülga Ovaeymir Belediyesi Meclisinin 22.07.2011 tarih ve 2011/21 ile 2011/22 sayılı kararları ile planı iptal edilen alanda kalmakta olduğu, yapılan revizyon uygulama imar planı ile ayrık nizam 3 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanına dönüştürüldüğü görüldüğünden reddedilmesine,
 • 166 ada 9 ve 10 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazlar, söz konusu imar adasında inşaat alanının azalması nedeniyle mağduriyet oluştuğundan uygun görülmüş olup, yapılanma koşullarının ayrık nizam 3 kat TAKS/KAKS 0.40/1.20 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve ada içerisinde oluşan parseller göz önünde alındığında “Ayrık Nizam Konut Alanlarında, “Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) M’den az olamaz.” Koşulunu sağlamayan parseller, yalnızca bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik olarak yapılaşabilir.” hükmünün plan notlarına eklenmesine,
 • 157 ada 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazların, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda gelişme konut alanlarında öngörülen yoğunluk ve nüfus değerlerinde artışa neden olacağı sebebiyle reddedilmesine,
 • 576, 577, 578 parsel ve 198 ada 1 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazın uygun olduğuna, söz konusu imar adasındaki parsellerin tamamı yoldan cephe alacak şekilde gerekli düzenlemenin yapılmasına,
 • 1213 ve 1214 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazın, yapılan revizyon imar planı ile herhangi bir kat sayısı değişikliği yapılmadığından reddedilmesine,
 • 1218 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda konut alanlarında öngörülen yoğunluk ve nüfus değerlerinde artışa neden olacağı sebebiyle reddedilmesine,
 • 900 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, söz konusu taşınmaz ve yakın çevresindeki imar adalarının mevcut ve revizyon imar planında 3 katlı olarak planlandığı gerekçesiyle reddedilmesine,
 • 1394 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, söz konusu imar adasında inşaat alanının azalması nedeniyle mağduriyet oluştuğundan uygun görülmüş olup, yapılanma koşullarının bitişik nizam 3 kat TAKS/KAKS 0.40/1.20 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine,
 • 869 parsel, 877 parsel, 232 ada 10 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazın, itiraz konusunun belirsiz olduğu sebebiyle reddedilmesine,
 • 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1059 parsel nolu taşınmazlar için yapılan itirazın, söz konusu taşınmazlar ve yakın çevresindeki imar adalarının 3 katlı olarak planlandığı gerekçesiyle reddedilmesine,
 • 1349 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, söz konusu dilekçede bahsedilen yolun kadastral yol olduğu imar yolu olmadığı, revizyon öncesi imar planı ile revizyon imar planında verilen yolların güzergahlarının değişmediği gerekçesiyle reddedilmesine,
 • 201 ada 9 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, söz konusu taşınmazın güneyinden geçen park alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu kararı olduğu sebebiyle reddedilmesine,
 • 248 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazların, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.2.4.7. maddesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında Emsal (E)=0.50 olacaktır hükmü olduğundan ve karayolu sınırı dışında toplayıcı yolların olması ve karayolu kenarında yapılacak yapılara ilişkin verilmesi gereken çekme mesafeleri ile Karayolları Yol Koruma Kuşağı (Karayolu Kamulaştırma Sınırı)’dan ne kadar uzaklıkta bulunması gerektiği hususunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün plana esas kurum görüşü bulunduğundan; 248 ada 1 parselde yer alan park alanının ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu kararı olmasından dolayı reddedilmesine,
 • 268 ada 1 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.2.4.7. maddesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında Emsal (E)=0.50 olacaktır hükmü olduğundan ve karayolu sınırı dışında toplayıcı yolların olması ve karayolu kenarında yapılacak yapılara ilişkin verilmesi gereken çekme mesafeleri ile Karayolları Yol Koruma Kuşağı (Karayolu Kamulaştırma Sınırı)’dan ne kadar uzaklıkta bulunması gerektiği hususunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün plana esas kurum görüşü bulunduğundan reddedilmesine,
 • 275 ada 5 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, karayolu sınırı dışında toplayıcı yolların olması ve karayolu kenarında yapılacak yapılara ilişkin verilmesi gereken çekme mesafeleri ile Karayolları Yol Koruma Kuşağı (Karayolu Kamulaştırma Sınırı)’dan ne kadar uzaklıkta bulunması gerektiği hususunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün plana esas kurum görüşü bulunduğundan reddedilmesine,
 • 124 ada 2 parsel nolu taşınmaz için yapılan itirazın, plan dışı kalan taşınmazın üzerindeki taşıt yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu kararı olduğu sebebiyle reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi 116 ada 15 ve 16 parsel nolu taşınmazlar için, trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                                                       M. Fatih ATAY

     Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.