İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.06.2019 ALINAN KARARLAR

10.06.2019 ALINAN KARARLAR

13.06.2019

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 10.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

1- Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin (e) bendi gereğince bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın % l0'u oranında iç borçlanma yapılması durumunda, bankalarla yapılacak krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’’ın yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3- Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan Etüd Proje Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

4- Belediye çalışmalarımıza ve kentimize, kültürel sosyal, sportif, ekonomik, eğitim konularında yararlı adımlar ve olumlu katkılar sağlayacağı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi P fıkrası gereğince Konya İli Tuzlukçu İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmak, bu konularda gerekli görüşmeleri yapmak, kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

5- Belediye çalışmalarımıza ve kentimize, kültürel sosyal, sportif, ekonomik, eğitim konularında yararlı adımlar ve olumlu katkılar sağlayacağı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi P fıkrası gereğince Ardahan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmak, bu konularda gerekli görüşmeleri yapmak, kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

6- Alt yapı kuruluşları tarafından bozulan yollarda tamirat çalışması yapılmasına dair belediyemiz adına protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7- Aydın İli Efeler İlçesi Ramazanpaşa Mahallesi tapuda 28 ada 54 parselde kayıtlı 729,70m2 miktarındaki imar planında tescilli bina konumunda olan taşınmazın (Eski SSK İl Müdürlüğü binası)  belediyemizce sosyal - kültürel tesisler, kurslar, etüt merkezleri düzenlemek ve halkın ihtiyacına sunulmak üzere 10 yıl süresince Efeler Belediyesi adına kiralanmasına, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına ve Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a kiralama, kira sözleşmesi ve protokol imzalama hususunda yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8- Aydın İli, Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesi tapunun, 1479 parselde kayıtlı 6118,48 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tapuda Efeler Belediyesi adına kayıtlı 536083/611848 paylı hissesinin devri ile ilgili 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile gerekli iş ve işlemleri ve görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere  M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9- Aydın İli, Efeler İlçesinde, uygun bir taşınmazın Efeler Belediyesi hizmet binası olarak 30 yıla kadar kiralanmasına, kira süresince kira bedeline karşılık taşınmazın varsa eksik imalatların tamamlanarak kullanılabilir hale getirilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasıma, gerekli iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

10- Aydın İli, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapuda 252 ada 32 parselde bulunan taşınmazın 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

11- Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını, Belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yerini, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

                               M.Fatih ATAY

                             Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.