İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Müdür V.
Sedat AKKIN
Telefon 0 256 444 80 09 - 1338
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içinde yerine getirmek,

 2. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun olarak, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak,

 3. Belediyemiz ile uluslararası kurum-kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkileri geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

 4. Belediyemize gelen ya da Belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

 5. Belediyemizin başvurabileceği ulusal ve uluslararası açılan fonları takip etmek, projelerin hazırlanmasını sağlamak.

 6. Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmeler ile ilgili gerekli işlemleri tamamlamak.

 7. Uluslararası kuruluş ve kardeş kentlerden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, yetkililerle görüşmelerini sağlamak.

 8. Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

 9. Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek.

Yönetmelik

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, yetki, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

MADDE 2: Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3: Dış İlişkiler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan AB Proje Ofisi ve AR-GE Biriminden oluşur.

Tanımlar

MADDE 4:

Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye : Efeler Belediyesini,

Başkanlık : Efeler Belediye Başkanlığını,

Müdürlük : Dış İlişkiler Müdürlüğünü,

Personel : Dış İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 5: Dış İlişkiler Müdürlüğü;

1.Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içinde yerine getirmek,

2.Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun olarak, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak,

3.Belediyemiz ile uluslararası kurum-kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkileri geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

4.Belediyemize gelen ya da Belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

5.Belediyemizin başvurabileceği ulusal ve uluslararası açılan fonları takip etmek, projelerin hazırlanmasını sağlamak.

6.Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmeler ile ilgili gerekli işlemleri tamamlamak.

7.Uluslararası kuruluş ve kardeş kentlerden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, yetkililerle görüşmelerini sağlamak.

8.Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

9.Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6:

 1. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olmak,

 2. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

 3. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

 4. Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesinin sağlamak,

 5. İlgili Yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 6. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

 7. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlatmak,

 8. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

 9. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 10. Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

 11. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

AB Proje Ofisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:

 1. Belediyemiz ile uluslararası kurum-kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

 2. Belediyemize gelen ya da Belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

 3. Belediyemizin başvurabileceği ulusal ve uluslararası açılan fonları takip etmek, projelerin hazırlanmasını sağlamak.

 4. Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerini yurtdışı görevlendirmelerini organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak.

 5. Uluslararası kuruluş ve kardeş kentlerden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak, yetkililerle görüşmelerini sağlamak.

 6. Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek.

AR-GE Grubunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:

 1. Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin arttırılmasını inovatif bir düşünce anlayışı ile sağlamak,

 2. Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunmak ve proje geliştirmelerine yardımcı olmak,

 3. Üzerinde çalışacak AR-GE ve inovasyon alanlarının belirlenmesi amacıyla toplanan her türlü veriyi analiz etmek ve belirlenen alanlara ilişkin gerekli ön araştırma ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili birimler ve üst yönetimin değerlendirmesine sunmak,

 4. Başkanlık Makamının onayını alarak yürütülen faaliyetlerden gerektiğinde dış paydaşlarla, ilgili kamu, özel sektör kuruluşlarıyla ve üniversiteliler ile işbirliği kurmak ve yürütmek,

 5. Dünya genelinde kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki inovasyon, AR-GE ve girişimcilik alanlarındaki faaliyet ve projeleri araştırmak,

 6. Belediye hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç inovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak ve bu araştırmaları değerlendirerek yeni ve yenilikçi hizmet sunmak ve proje fikirleri geliştirerek Belediyemizin ilgili birimleri ile paylaşmak,

 7. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkinlik ve verimliliği önleyen unsurlara tedbir almak, araştırma – geliştirme faaliyetlerinde birimlere önderlik yapmak,

 8. Başkanlık Makamınca istenen araştırma çalışmalarını yapmak,

 9. İnovasyon kaynaklı yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışı sağlayan çalışmalar yapmak,

 10. AB Hibe ve teşvik programlarını takip etmek,

 11. Toplam Kalite Yönetim Sistem Modellerinden yararlanarak belediye hizmetlerinde verimliliği artırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Sorumluluklar

Personel

MADDE 7 – AB Proje Ofisi ve AR-GE Birimi, Dış İlişkiler Müdürlüğünün koordinasyonunda, araştırma ve geliştirmeye konu edilen işlem ile ilgili müdürlüklerin görevlendireceği personellerden oluşturulur.

Sorumluluk

MADDE 8 – AB Proje Ofisi ve AR-GE Personeli bu Yönergede tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde;

 1. Kendine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında; iş gücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,

 2. Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tanımlanan görevleri yerine getirir ve uzmanlık alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulacak görevleri yapmak,

 3. Görev tanımlarında yer alan faaliyet ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde; telif, patent, fikri ve sınai mülkiyet hakları vb. konularda gerekli tedbirleri almak ve Belediyenin ve ilgili tarafların haklarını gözetmek,

İle sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler Yürürlük

MADDE 9: Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10: Bu Yönetmelik hükümlerini Efeler Belediye Başkanı yürütür.

Teşkilat Şeması

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.Personel İstihdam Durumu

2 Memur, 5 Efebel şirket personeli istihdam edilmektedir.

2.Yerleşim Bilgileri

Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 K:3

3. Örgütsel Yapı

Müdürlüğümüzün organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Talep ve Şikâyetler

Efe Masa

Kişilerin ve yazılı dilekçeleri varsa ekleri

(Şahsen, Telefon 444 4009. Alınan talep ve şikâyetler ilgili müdürlüklere bildirilerek havale edilir. Sonuç vatandaşa e-Posta ya da telefon ile iletilir.

5 Gün

2

Evrak Kaydı

Her türlü Gelen-Giden Evrak

10 Dk.

3

Kurum İçi ve Dışarıdan Dilekçeler

Kişilerin ve Yazılı Dilekçeleri, Varsa Ekleri

10 Dk.

4

Makama Gelen Evrakların Başkana İmzalattıktan Sonra İlgili Birimlere Dağıtılması

Servisler veya Vatandaşın İlgili Belgeleri

1 Saat

5

Müdürlüğün Yapmış Olduğu Satın Almalara İlişkin Bilgi ve İşlemler

1-Paydaşlar: Dilekçe

2-Kurumlar: Resmi Yazı

7 Gün

6

CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden Gelen Başvurular

5 Gün

7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Dilekçe ile

15 Gün

8

Avrupa Birliği ve Ulusal
ve Uluslararası Proje, Hibe ve Fon Kaynakları Hakkında Bilgi Verilmesi

Dilekçe ile

2 Gün

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında bazı belge istenilmesi; eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıda yer alan tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ:

İSİM: Sedat AKKIN

UNVAN: Dış İlişkiler Müdür V.

ADRES: Yedieylül Mh. İzmir Blv. No:5

Telefon: 444 80 09

E POSTA: efemasa@efeler.bel.tr

Yönetim Şeması

©2023 Efeler Belediyesi.