İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

EFELER  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Efeler Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Derecesi

Adedi

 Niteliği

 Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS

Puanı

 

1

 

Şehir Plancısı

 

TH

 

5

 

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programından mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın /Erkek

P3

En az 60 Puan

2

Mühendis

TH

5

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın /Erkek

P3

En az 60 Puan

3

Mühendis

TH

5

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın /Erkek

P3

En az 60 Puan

4

Ekonomist

TH

6

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisat, Ekonomi maliye bölümünden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın /Erkek

P3

En az 60 Puan

 

     

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

Efeler Belediye Başkanlığının boş memur pozisyonları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur pozisyonlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER           

            Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.efeler.bel.tr  adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 20/11/2023-22/11/2023 günü mesai bitimine kadar (saat 09:00-12:30- 13:30-17:00 arasında)  Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Efeler /AYDIN adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
 2. Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@efeler.bel.tr mail adresine yapılacaktır.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 29/11/2023 tarihinde Belediyemiz web sayfası https://www.efeler.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilip sınava çağırılan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecek olup, başvuru formundaki adresler tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  Hatalı adres bildirimi ve postada oluşacak gecikme veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözleşmeli personel pozisyonu için yapılacak Sözlü sınav 12/12/2023 tarihinde saat 09:00’da Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi ana hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

       Sözlü sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde https://www.efeler.bel.tr  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

            İlan Olunur. 

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

©2023 Efeler Belediyesi.