İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.05.2024 ALINAN KARARLAR

02.05.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2024 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

  

1-Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4.maddesi gereğince gizli oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine seçilmelerine karar verildi.

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ

ASİL ÜYELER                                   YEDEK ÜYELER

1- Ali İLHAN                                      1- Ahmet KORKMAZ

2- Hasan ELGÜN                                2- Kazım BİLİR

3- Lokman KARATAŞ                         3- Sezai ARTUN

4- Fikret ORAL                                    4- Fethi ŞAHİN

5- Ali AŞKINTAŞ                               5- Ayhan KORKMAZ

ÇİFTÇİ MALLARI MURAKEBE HEYETİ

ASİL ÜYELER                                    YEDEK ÜYELER

1- Doğan ALTAN                                1-Mehmet YILDIZ

2- Muammer YANIK                          2- Ahmet ÖZTÜRK

3- İbrahim BOZKURT                        3- Muzaffer ERGÜN

4- Yalçın SAVRAN                             4- Mehmet ÖCAL

5- Bülent YALÇIN                              5- Şaban ÖLÇER

3-2023 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2023 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2023 yılı Kesin Hesap ve 2023 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

4- Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi’nin kapasite geliştirme bileşeni kapsamında 02-07 Haziran 2024 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda’ya teknik çalışma ziyaretine ilişkin konaklama, iaşe, seyahat masrafları ve diğer tüm masraflar Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanması suretiyle bahse konu çalışma ziyaretine katılmak üzere Dış İlişkiler Müdür V. Sedat AKKIN’ın görevlendirilmesine yönelik yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunmaya ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne beyan ve taahhütname verilmesi için Belediye Başkanı’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Tarihi Kentler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi İbrahim BOZKURT’un asil üye, Meclis Üyesi Ferit GÜNGER’in Yedek Üye olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

7- Ege Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Ulaş KAYA’nın Asil üye, Meclis Üyesi Ümit TOSUN’unun Yedek Üye olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

8- Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Mehmet VERGİLİ, Dilek AYSIN, Alkan Hakan TÜRE Asil üye, Meclis Üyeleri Yüksel MACAROĞLU, Neşe YILMAZ Yedek Üye olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

9- Efeler Belediye Başkanlığını mahkemelerde temsil etmek ve açılan davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmek amacıyla Belediyemiz avukatlarına genel vekâletname vermek üzere Efeler Belediye Başkanı Anıl YETİŞKİN' e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi

10- İlimiz, Efeler İlçesi Orta Mahalle 1232 ada 172 parselin güneydoğusunda yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırım alanında kalan taşınmaz için, kentin artan enerji ihtiyacını karşılamasına yönelik trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle karar verildi

11- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla ile karar verildi.

12- Belediyemizde çalışan Kamu Görevlilerinin Sosyal Denge Tazminatı alabilmeleri amacıyla Belediye Başkanına yetkili sendika ile Toplu Sözleşme imzalama ve Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi yetkisi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13- Efeler Belediyesi ile Merkezi idareye bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, kooperatifler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Dernekler, vs. kuruluşlar arasında protokol yapmak üzere Efeler Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

14- T.C Aydın İl Afet Hizmet Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Serdar ADANIR Asil Üye Meclis Üyesi Polat Bora MERSİN Yedek Üye olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

15- Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak adına, Efeler Belediye Başkanlığımız adına oluşturulmuş banka hesaplarının ve araçların; Haczedilemeyecek Kamu Hizmetlerinde kullanılan malların ve banka hesapların tahsis edilmesi için toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16- Asansör periyodik kontrolleri için A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17- Hazırlanan II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ cetveline uygun olarak kadro değişikliğinin yapılması, Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması ve teşkilat şemasına eklenmesi hususuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18- 2024 Yılı Gelir Ücret Tarifesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 2024 yılında uygulanan Gündüz Bakım evleri için ve Fen İşleri Müdürlüğünce 2024 yılında uygulanan Gelir Ücret Tarifelerinde Yerinde uygulanacak fiyat tarifesinde yapılan değişikliklerin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla ile karar verildi.

19- Belediye hizmetlerinde kullanılması için 15 adet çöp kamyonun Devlet Malzeme Ofisi’ nden veya ihale yoluyla satın alınmasına ve T1 cetveline işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Anıl YETİŞKİN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.