İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

26.10.2023 İHALE İLANI

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların,  (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Dalama Mah. Yörük Ali Efe Cad. ile 112 Sok. Köşe No:56/1

6,51

Büfe

26.10.2023

14.10

5.400,00 TL.+KDV

486,00 TL.

2

Doğanköy Mahallesi 763 Parsel No:82/A

35,00

Ticarethane

26.10.2023

14.11

6.600,00 TL.+KDV

594,00 TL.

3

Efeler İlçe sınırları içerisindeki parklar,

sokaklar ve mezarlıklarda bulunan

çam fıstığı ağaçlarının ürünlerinin toplanması

450 Adet

Çam Fıstığı

26.10.2023

14.12

144.000,00 TL.+KDV

12.960,00 TL.

4

Efeler İlçe sınırları içerisindeki parklar ve

sokaklarda bulunan zeytin ağaçlarının

ürünlerinin toplanması

1504 Adet

Zeytin Ağacı

26.10.2023

14.13

72.000,00 TL.+KDV

6.480,00 TL.

5

Ortaköy Mah.114 Ada 8 Parsel No:205/D

120,75

Ticarethane

26.10.2023

14.14

14.400,00 TL.+KDV

1.296,00 TL.

6

Ortaköy Mah.114 Ada 8 Parsel No:205/A

36,75

Ticarethane

26.10.2023

14.15

7.200,00 TL.+KDV

648,00 TL.

7

Terziler Mahallesi No:226

50,85

Ticarethane

26.10.2023

14.16

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

8

Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad. No:40

57,12

Ticarethane

26.10.2023

14.17

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

9

Umurlu Mah.Atatürk Cad. No:3

20,75

Ticarethane

26.10.2023

14.18

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

10

Umurlu Mah.Atatürk Bul. No:5

19,75

Ticarethane

26.10.2023

14.19

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

11

Armutlu Mahallesi   1061 Parsel No:116

85,64

Ticarethane

26.10.2023

14.20

81.600,00 TL.+KDV

7.344,00 TL.

12

Ortakayacık Mah.124 Ada 14 Parsel No:116

61,23

Ticarethane

26.10.2023

14.21

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

13

Pınardere Mah.101 Ada 1 Parsel No:9/2

16,80

Ticarethane

26.10.2023

14.22

3.600,00 TL.+KDV

324,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.                                                        

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

- İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.