İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.03.2024 İHALE İLANI

 

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

       1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların, üç (3) yıllık -sıra no:2,3,4,5 bir (1) yıllık- süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

 

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Eğrikavak Mh. 6200 Sk.No:3

45,50

Ticarethane

27.03.2024

14.10

18.000,00 TL.+KDV

1.620,00 TL.

2

Kuyulu Mah.2533 Sok. No:73

284,88

Ticarethane

27.03.2024

14.11

240.000,00 TL.+KDV

7.200,00 TL.

3

Şahnalı Mah.Dalama Yolu Cad. No:163

49,88

Ticarethane

27.03.2024

14.12

16.200,00 TL.+KDV

486,00 TL.

4

Şahnalı Mah.Dalama Yolu Cad. No:163/A-B

99,76

Ticarethane

27.03.2024

14.13

26.400,00 TL.+KDV

792,00 TL.

5

Şahnalı Mah.Dalama Yolu Cad. No:163/C

49,88

Ticarethane

27.03.2024

14.14

16.200,00 TL.+KDV

486,00 TL.

6

Şevketiye Mahallesi     (0 Ada 246 Parsel ) No:1

110,45

Konut

27.03.2024

14.15

24.000,00 TL.

2.160,00 TL.

7

Tepecik Mah.              Şht.P. Er M. Ali Tosun Blv.No:123

5,00

Ticarethane

27.03.2024

14.16

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

8

Umurlu Mah. Atatürk Bulv. No:5

19,75

Ticarethane

27.03.2024

14.17

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

9

Efeler İlçe sınırlarındaki Parklar, sokaklar ve mezarlıklarda bulunan

450 Adet

Çam Fıstığı Ağacı

27.03.2024

14.18

144.000,00 TL.+KDV

12.960,00 TL.

 

                                                               

  2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

   3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

   4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

      7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

       8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

        9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

       10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.                                                                             

       11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.   

       12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.  

       13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

        - İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.