İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.12.2014

04.12.2014 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.12.2014 TARİHLİ ARALIK AYI
MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1. Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
2. Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, 17K-II pafta, 6170 ada 14 parsel nolu, 1645m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kuzey ve batı parsel sınırından 5.00m yapı yaklaşma mesafesi olan cami alanında yer alan taşınmaz için, kuzey ve batı parsel sınırında olan yapı yaklaşma mesafesinin 4.00m olarak belirlenmesi, doğu ve güney yönlerde bahçe mesafesi uygulanmaması amaçlı UİP-2129,6 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
3. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 (17K-I) pafta, 1206 ada 51, 52, 53, 54, 55 parsel nolu, toplam 1534,00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “orta yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m. 353,42m² ve 371,34m² taban alanına sahip 2 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.45/2.10, Yençok:15.00m (5 kat) koşullu UİP-2129,18 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
4. Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 17L-II pafta, 825 ada 120 parsel nolu, toplam 1534,00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “orta yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 8.00m yaya yoluna cepheli Yençok:12.00 m. 14.00mx18.00m ölçülerinde 1 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmazın taşıt yolundan cephe alabilmesi için cephesi bulunduğu 8.00m genişliğinde yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülmesi amaçlı UİP-2130,10 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
5. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2337 ada 3 ve 4 parsel nolu, toplam 1839m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 14.00 m x 32.00 m ölçülerinde 2 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.26/1.56, Yençok:18.50m (6 kat) olarak UİP-2129,19 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
6. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-II pafta, 2154 ada 1 parsel nolu, 2.991,11m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m. ticaret alanında yer alan taşınmaza Yurt Alanı kullanım kararının getirilerek, yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.25/2.00, Ayrık Nizam 8 kat olarak belirlenmesi amaçlı UİP-2129,14 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
7. Efeler İlçesi, Fatih Mahallesi, Halide Edip Caddesi üzerinde yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan (oyun alanı) olarak gösterilen alan üzerinde 25m² alanda Doğal Gaz Regülatör İstasyonu için UİP-2129,4 PİN işlem No’lu imar planı Doğalgaz Regülatör İstasyonu amaçlı imar planı değişikliği” olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
8. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, Torlak Mevkii 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 260, 2608, 2609 ve 2610 adaları kapsayan alanda 06.07.2012 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Aydın 1. İdare Mahkemesinin 19.02.2014 tarih 2012/1950 Esas ve 2014/172 Karar numaralı mahkeme kararı doğrultusunda Mülga Aydın Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis kararının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili kısmının, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 14.11.2014 tarih ve 167 sayılı Meclis Kararı ile iptal edilmesi ve bölgede iptal öncesinde yürürlükte olan Mülga Aydın Belediye Meclisinin 09.03.2006 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının yürürlüğe girmesi nedeniyle, 06.07.2012 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali ile iptal sonrasında Mülga Aydın Belediye Meclisinin 09.03.2006 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğe girmesi hususunun uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
9. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliğinin Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
10. Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait Çalışma Yönetmeliğinin 5. Bölüm 10. Maddesine Mezar yeri inşaat izni ile uygulanacak yaptırımlar ve mezar yaptırma projesi başlığının eklenerek, ekli yönetmelik değişiklik teklifinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
11. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 53488028/1375 sayılı talebin; Zabıta Yönetmeliğinin amir hükmüne aykırı olduğundan Reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
12. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Aydın Efeler Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
13. Umurlu Mahallesinde faaliyet gösteren ve İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan, gıda imalatına yönelik olanlar haricinde, sanayiden sayılan işyerlerinin her türlü tamirhanelerin, oto yıkama, halı yıkama, mobilya imalatı, marangoz, demirci, döşemeci vb. işyerlerinin, küçük sanayi sitesine yönlendirilmesi, yerleşim alanı içerisinde yeni ruhsat verilmemesi, devir yapılmaması ve hali hazırda yerleşim alanı içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine Meclis Karar tarihinden itibaren 6 ay (altı ay) süre verilerek bu süre içerisinde sanayi sitesine taşınmalarının sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
14. Aydın Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 2294 ada, 1 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 1109,11 m2 yüzölçümlü parselde, 143,01 m2'ye tekabül eden 143/1109 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
15. Aydın Efeler ilçesi, Orta Mahalle, tapunun 183 ada 28 parselinde kayıtlı imar planında konut alanında kalan ve müstakil inşaata elverişli olan 109,43 m2 miktarındaki belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
16. Aydın Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 2277 ada; 2 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 3 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 4 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 642,65 m2 yüzölçümlü parselde, 143,37 m2'ye tekabül eden 143/641 paylı; 5 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 680,72 m2 yüzölçümlü parselde, 181,46 m2'ye tekabül eden 181/679 paylı; 6 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 7 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
17. Aydın Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 26 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 301,83 m2 yüzölçümlü parselde, 22,39 m2'ye tekabül eden 89/1200 paylı, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 27 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 298,01 m2 yüzölçümlü parselde, 17,01 m2'ye tekabül eden 137/2400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 28 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 308,82 m2 yüzölçümlü parselde, 13,38 m2'ye tekabül eden 13/300 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 33 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 314,98 m2 yüzölçümlü parselde, 29,14 m2'ye tekabül eden 37/400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 34 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 320,24 m2 yüzölçümlü parselde, 31,62 m2'ye tekabül eden 79/800 paylı Belediye hisselerinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
18. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 960 sayılı yazıları ekinde bulunan ve idarece devrinde mahsur görülmeyen 16 adet aracın ve 19 adet taşınır devirlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.

 


              M Mesut ÖZAKCAN
              Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.