İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

16.02.2015

05.02.2015 BELEDİYE MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.02.2015 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR


1- Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
2- Efeler İlçesi, Orta Mahallesi 17M-I ve 17M-II pafta,6548 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel; 6578 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel; 6579 ada 1 parsel; 6580 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel; 2769 ada 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 parsel nolu, toplam 14.851,08 m² yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 135 sayılı kararı ile onaylı NİP-5953,1 PİN işlem nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre “orta yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m yapılaşma koşullu 59 adet kitle nizam konut alanı, 1 adet Yençok:5,50m yapılaşma koşullu ticaret alanı, toplam 2734,732m² büyüklüğünde 3 adet park alanı ve 26 araçlık otoparkın bulunduğu alanda yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS=0.40/2.00, Yençok:24.50m (8 kat) koşullu konut alanı ile park alanı, 30 araçlık otopark alanı, trafo alanı ve Yençok:7.50m koşullu 3 adet ticaret alanından oluşan UİP-2131,1 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili olarak; 16.10.2014 tarihli 135 sayılı karar ile Efeler İlçesi Ata Mah.16-17 L M pafta, 2679,6580,6548,6579 ve 6578 adalardaki imar planının NİP- 5953,1 plan işlem numaralı 1/5000 lik imar planı değişikliğine uygun olarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinden geldiği gibi kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
3- Efeler İlçesi, Orta Mahallesi 18L-III ve 18M-IV pafta, 1233 ada 1 parsel; 1237 ada 1 parsel, 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel; 6306 ada 1 parsel nolu, toplam 13.195,00 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m ve Yençok:12.00 m yapılaşma koşullu 24 adet kitle nizam konut alanında alanda yer alan taşınmazlar için, 1233 ada 1 parsel için TAKS=0.50 E=1.86 Yençok=12.50m(4kat); 1237 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.77 Yençok=21.50m (7kat); 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller için TAKS=0.40, E=1.40 Yençok=21.50m(7kat); 6306 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.37, Yençok=21.50m(7kat) yapılaşma koşullu konut alanlarından oluşan UİP-2130,11 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
4- Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19K-IV pafta, 2617 ada 1 parsel nolu, 1183,63 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m. 300,00 m² taban alanında kitle nizam ticaret alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:7.50m yapı yüksekliğinde 484,40 m² taban alanlı ticaret kitlesi önerilen UİP-2129,21 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yerinde görülmesi amacıyla ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ile 22.07.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesine dayanılarak hazırlanan 15.10.2014 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel müdürlüğü kontrolörler Başkanlığının görüşleri doğrultusunda düzeltmelerinin yapıldığı görülmüş olup kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
6- Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliğinin Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
7- Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliğinin Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
8- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Komisyonca yapılan çalışmalar tamamlanamadığından konunun Mart ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
9- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Aydın Efeler Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
10- Mali Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan Çevre Temizlik Derecesi Tespit Komisyonunun hazırlamış olduğu ekli Çevre Temizlik Vergisi Derecelendirme çalışmalarının, hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.
11- Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1359 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan Belediyemiz adına kayıtlı 89,28 m2 yüz ölçümlü sıyrık parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
12- Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 5955 ada, 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 341,18 m2 yüz ölçümlü parselde 57,50 m2'ye tekabül eden 2875000/17059000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
13- Aydın Merkez Ata Mahallesi tapunun, 6292 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 317,88 m2 yüz ölçümlü parselde 13,03 m2'ye tekabül eden 1303000/31788000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
14- Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2451 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 304,61 m2 yüz ölçümlü parselde 4,57 m2'ye tekabül eden 3000/200000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
15- T.C. Aydın Valiliği, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ancak; kullanıma elverişli olmayan, belediyemize yük getirecek olan aşağıda cinsi, markası, plakası ve modeli yazılı araçların trafikten çekilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 

S.NO

CİNSİ

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

1

Minibüs

09 DU 498

Ford Transit

1968

2

Traktör

09 AP 352

Massey Ferguson

1967

3

Traktör

09 KU 234

Massey Ferguson

1960

4

Traktör

09 U 0211

John Deere

1976

5

Minibüs

09 FS 108

Peugeot

1983

6

Traktör

09 AV 884

Ford 5000

1970

7

Traktör

09 U 0213

Fıat 480

1979

8

Motosiklet

09 HE 627

Beldeyama

2007

9

Motorlu bisiklet

09 KS 657

Mobylet

1997

10

Motorlu bisiklet

09 AU 957

Yamaha

2005

11

Motorlu bisiklet

09 HH 321

Peugeot

1985

16- Efeler Belediyesi 2015 yılı Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti tarifesinin, Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretinin Tahsilatına İlişkin usul ve Esaslar;
Bu tarife 01.02.2015 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanılacaktır.
*ASKİ tarafından su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilir.
*Diğer işyerleri hastaneler, okullar ve kamu kuruluşları ücret tarifeleri aylık olarak ASKİ tarafından fatura edilen tutara eklenerek tahsil edilir.    
*Su aboneliği olmayan ve katı atık hizmeti verilen iş yerlerinden aylık tarife ücreti ile hesaplanacak toplam ücret ÇTV vergisi dönemlerinde yılda 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilir.
*Yıl içinde katı atık ücreti kapsamında giden veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.
*Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilecek ve 51’nci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi, diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir.
*Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’ncü su sözleşmesi yapan maddesi gereği, ÇTV beyanında bulunan mükellefler 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 12. inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.
*Fiyatlarda Katma Değer Vergisi hariçtir.
Şeklinde olmak üzere, ekli evrakların hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne toplantıya
katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
17- AİHM kararları ve Yargıtay kararları ile 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi (a) bendindeki yetki ve imtiyazları başlığındaki “belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” hükmü gerekçesiyle İlçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan, ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan cem evlerinin dini ibadethane olarak kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı  

 

©2023 Efeler Belediyesi.