İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

15.03.2021

İLAN

 

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Ata Mahallesinde 1427 ada 18 parselde Coşkun SAKMAN adına kayıtlı 1698087 YİBF nolu inşaatta Nazden Yapı Denetim ve Müşavirlik Hiz. Ltd. Şti.' nin Belediyemize iletmiş olduğu dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yerinde yapılan kontrol sonucu, 1427 ada 18 parselde yapılan kazı işleminden kaynaklı risk oluşturduğu tespit edildiğinden dolayı, Ata Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:43 adresinde ve tapunun Ata (Orta) Mah. 1427 ada 6 sayılı parselindeki bina tahliye edilerek mühürleme işlemi yapılmıştır.

Bahse konu Ata Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:43 adresinde ve tapunun 1427 ada 6 sayılı parselinde bulunan bina maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu 39. Maddesinde belirlenen süre içerisinde tebligat yapılamadığından dolayı,

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 - (Değişik fıkra 4/7/2019 - 7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakrmından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.

Bu ilan 30(otuz) gün süreyle belediyemizin intemet sitesinde yayınlanmaktadır.( 15.03.2021 ) 

©2023 Efeler Belediyesi.