İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

08.03.2016

İMAR PLANI ASKI İŞLEMİ.

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

ACELE

GÜNLÜ

Sayı     : 29140193-                                                
                                                                                                                                                                             
…../…/2016

 

 

Konu  : İmar planı askı işlemi.

                                                          

                                                                     

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 25.02.2016 tarih ve 278-846-5250 sayılı yazısı.

 

İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 (17K-I) pafta, 1206 ada 51, 52, 53, 54, 55  parsel nolu, toplam 1534,00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “orta yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m 2 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.45/2.10, Yençok:15.00m (5 kat) koşullu UİP-2129,47 PİN işlem nolu imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 290 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince 08.03.2016 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi için Efeler Belediyesinin internet sayfasında (http://www.efeler.bel.tr) duyurulması gerekmektedir.

Söz konusu imar planı değişikliğinin tiff formatında taranmış dosyası Bilgi İşlem Servisi’ne iletilmiştir.

Gereği ve bilgi için yazımızın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini arz ederim.

 

                       

                                                                                             Tamer TOYRAN

                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdür V.

                                                                                                         

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne

…./…./2016

 

Osman Derya TIKIR

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

…/03/2016 Şehir Plancısı       : İ.OBA 

 

©2023 Efeler Belediyesi.