İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

23.11.2021

01.12.2021 İHALE İLANI

 

İLAN

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 -İdarenin

 

a) Adresi

: Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No:2   Efeler / AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (532) 111 80 09    Faks: 0 (256) 227 09 99

c) Elektronik posta adresi

: ihale@efeler.bel.tr

2 -İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kat karşılığı konut ve ticarethane/dükkân inşa edilmesi.

b) Yapılacağı yer

: Aydın İli, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 2195 Ada 1 Parselde tapuda   kayıtlı 3.571,44 m2’lik taşınmaz.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalanıp noterden onaylandığı tarihten itibaren 5 (beş)   takvim gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

d) Muhammen Bedeli

e) Geçici Teminat Bedeli

f) İhale Dokümanın Satın Alınacağı Yer

g) İhale Dokümanı Satış Bedeli

: Yer tesliminden itibaren (proje süresi dahil) 700 takvim günüdür.

: 156.037.875,00 TL.

: 4.681.136,25 TL.

: Efeler Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

: 5.000,00 TL.

 

3 – 3.1 Yeterlik

3.1.1 Yeterlik Başvurusu için son tarih ve saat: 29.11.2021 Saat 11:00

3.1.2 Yeterlik Başvuru evraklarının teslim edileceği yer: Efeler Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3.2 İhale

3.2.1 Yapılacağı yer: Efeler Belediyesi Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No:2 Encümen Salonu Efeler/AYDIN

3.2.2 Tarihi ve saati: 01.12.2021 Saat: 11:00

3.2.3 Teklifin teslim edileceği yer: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3.2.4 Teklifin en son teslim edileceği tarih ve saat: 01.12.2021 Saat: 11:00

4 - Yeterlik Başvurusu

4.1 Yeterlik başvuruları için istenen belgeler

4.1.1 İsteklinin belediyeye borcu olmadığına dair belediyeden alınmış güncel borcu yoktur belgesi

4.1.2 İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden son 15 (onbeş) gün içerisinde alınmış belge

4.1.3 İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan son 15 (onbeş) gün içerisinde alınmış belge

4.1.4 İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (ihale şartnamesinin ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi"

4.1.5 İş bu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat  mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.  (banka  referans mektubu).

İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu iş (yapılacak olan konut ve ticarethane/dükkan inşaatının) İnşaat Yaklaşık Maliyetinin Yüzde Onundan (% 10) az olmaması gerekir.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu  sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

4.1.6 İlan tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde yaptığı inşaatların hepsinin yapı kullanım izin belgesi alınmak koşuluyla toplam en az 10.000 m2 veya 10 yıl içinde tek seferde en az 20.000 m2 inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge.(İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.)

4.1.7 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre (bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı)

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

5.1.1 İkametgâh Belgesi / Sicil Kayıt Belgesi

5.1.1.1 Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi

5.1.1.2 Gerçek kişiler için ticaret/sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve ikametgâh belgesi

5.1.1.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait 5.1.1.1 ve 5.1.1.2 bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler ve ikametgâh belgesi

5.1.2  Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

5.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

5.1.2.2 Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname

ile imza sirküleri

5.1.2.3 Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin

her birinin 5.1.2.1 ve 5.1.2.2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

5.1.3 İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten ticaret sicil gazeteleri

5.1.4 İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin, noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.5 İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

5.1.6 İhale şartnamesinin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren belge,

5.1.7 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak

hazırlanmış iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık tespit belgesi,

5.1.8 İhale şartnamesinin ekinde bulunan örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu

5.1.9 İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

5.1.10 İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

Yüklenici işlerin tamamını bilfiil kendisi yapacak olup, alt yüklenici çalıştırmayacaktır. Yüklenici işin yapımı esnasında aşağıda belirtilen teknik personeli o iş için bulunduracaktır.

1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar (Şantiye Şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Saha Elemanı)

1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi (Saha Elemanı)

1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi (Saha Elemanı)

1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Teknikeri (Saha Elemanı)

 

6 - İhale, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Şartnamesi eki olan paylaşım listesinde belirtilen bağımsız bölümlerin idareye bırakılmasına ilaveten en yüksek nakit teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

7 - İhale dokümanı, Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9 - İşbu İhale ilanı genel bilgi niteliğinde olup kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu olarak Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan Olunur.

 

©2023 Efeler Belediyesi.