İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

19.04.2018

02.05.2018 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

A d r e s

M2  

İ ş k o l u

İ h a l e T a r i h i

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

 

1

Savrandere Mah.190 ada,154 parsel No:46

153.66

Ticarethane

02.05.2018

14:05

9.000,00 TL

+ KDV

810,00 TL.

2

Savrandere Mah.190 ada,154 parsel No:45

97.93

Ticarethane

02.05.2018

14:10

25.320,00 TL

+ KDV

2.280,00 TL.

3

Umurlu Mah.580 ada,1 parsel No:1

146.00

Ticarethane

02.05.2018

14:15

10.920,00 TL

+ KDV

983,00 TL.

4

Kadıköy Mah. 312 parsel No:375

105.84

Ticarethane

02.05.2018

14:20

12.840,00 TL

+ KDV

1.156,00 TL.

5

Kadıköy Mah. 824 parsel No:394

17.60

Ticarethane

02.05.2018

14:25

2.340,00 TL

+ KDV

211,00 TL.

6

Kadıköy Mah. 824 parsel

 No:393

20.90

Ticarethane

02.05.2018

14:30

2.520,00 TL

+ KDV

227,00 TL.

7

Kadıköy Mah. 824 parsel

 No:392

140.38

Ticarethane

02.05.2018

14:35

13.020,00 TL.

+ KDV

1.172,00 TL.

8

Şevketiye Mah. 265 parsel No:116 / D

9.57

Ticarethane

02.05.2018

14:40

1.080,00 TL.

+ KDV

98,00 TL.

9

Şevketiye Mah. 265 parsel No:116 / A

26.22

Ticarethane

02.05.2018

14:45

2.880,00 TL

+ KDV

260,00 TL.

10

Şevketiye Mah. 265 parsel No:116 / C

25.46

Ticarethane

02.05.2018

14:50

2.880,00 TL

+ KDV

260,00 TL.

11

Şevketiye Mah. 265 parsel No:116 / E

18.31

Ticarethane

02.05.2018

14:55

1.560,00 TL

+ KDV

141,00 TL.

12

Şevketiye Mah. 265 parsel No:116 / B

26.22

Ticarethane

02.05.2018

15:00

2.880,00 TL

+ KDV

260,00 TL.

13

Şevketiye Mah. 1 pafta           246 parsel

117.00

K o n u t

02.05.2018

15:05

2.400,00 TL.

216,00 TL.

14

Umurlu Mahallesi

467 Ada 6 Parsel No:4

33.85

Ticarethane

02.05.2018

15:10

2.340,00 TL.

+ KDV

211,00 TL.

15

Umurlu Mahallesi

467 Ada 6 Parsel No:3

33.85

Ticarethane

02.05.2018

15:15

2.340,00 TL.

+ KDV

211,00 TL.

16

Gödrenli Mahallesi 1166 Parsel

--------

K a n t a r

02.05.2018

15:20

1.560,00 TL.

+ KDV

141,00 TL.


2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz.

                                                                                     

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d) İkametgâh ilmühaberi.

e) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

    

     5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                                                                                                      

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

    9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

     

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

  

    11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.